กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2564

ประกาศกรมการสารวัตรทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พนักงานการเงินและบัญชี สห.ทบ.
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

2 พนักงานบริการ สห.ทบ.
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้มีใจรักในงานบริการและการดูแลรักษา สถานที่ (ดูแลความสะอาดสำนักงาน, ห้องน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สห.ทบ. เป็นบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2.2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ สห.ทบ. เป็นบุคคลพลเรือน(ชาย)/ทหารกองหนุน หรือผู้ที่ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิ ไม่ได้) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2544 – 2545 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจ เลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.4 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ 1 เท่านั้น (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่า “ไม่ได้ขนาด” และเป็นคนจำพวกที่ 2, 3 และ 4)
2.5 ผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ จะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ไม่จัดอยู่ในบุคคลจำพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร โดยมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร
2.6 ไม่รับสมัครผู้ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร 2.7 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.8 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.9 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.10 ไม่เป็นผู้ต้องโทษในคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาลหรืออยู่ในระหว่างดำเนิน คดีอาญา
2.11 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษในคดี ยาเสพติดทุกประเภท
2.12 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
2.13 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยทำการ ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.14 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.15 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
2.16 ไม่อยู่ในสมณเพศ
2.17 ผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกข้อมูลลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้ง ข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือ ยกเลิก เพิกถอน ระงับการบรรจุในภายหลังได้
2.18 ไม่มีรอยสักหรือรอยแผลเป็นฉกรรจ์ที่สามารถมองเห็นได้อย่างเปิดเผย หรือนอกร่มผ้า เมื่อใส่ชุดปฏิบัติงาน
2.19 ผู้หญิงจะต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://pmgd.rta.mi.th โทร. 0 – 2354 – 4403 – 12 ต่อ 99025งานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน