บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิปัติงาน 83 อัตรา

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิปัติงาน 83 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ไทย ตั้งแต่วันที่ 7 -11 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศ เรื่อง การรับสมัคค้ดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิปัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ
จำนวน 83 อัตรา ดังนี้

รหัส 01 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค (ส่วนกลาง) 8 อัตรา
รหัส 02 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสมุย 6 อัตรา
รหัส 03 หอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ 15 อัตรา
รหัส 04 หอควบคุมการจราจรทางอากาศนราธิวาส 4 อัตรา
รหัส 05 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเบตง 4 อัตรา
รหัส 06 หอควบคุมการจราจรทางอากาศตราด 4 อัตรา
รหัส 07 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเชียงราย 12 อัตรา
รหัส 08 หอควบคุมการจราจรทางอากาศน่าน 4 อัตรา
รหัส 09 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสุโขทัย 4 อัตรา
รหัส 10 หอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่สอด 4 อัตรา
รหัส 11 หอควบคุมการจราจรทางอากาศขอนแก่น 3 อัตรา
หัส 12 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสกลนคร 2 อัตรา
รหัส 13 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเลย 2 อัตรา
รหัส 14 หอควบคุมการจราจรทางอากาศร้อยเอ็ด 6 อัตรา
รหัส 15 หอควบคุมการจราจรทางอากาศบรีรัมย์ 5 อัตรา
รหัส 16 ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต 15 อัตรา
รหัส 17 ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 4 อัตรา
รหัส 18 ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี 4 อัตรา
รหัส 19 ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 5 อัตรา
รหัส 20 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสมุย 6 อัตรา
รหัส 21 หอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่ฮ่องสอน 4 อัตรา
รหัส 22 หอควบคุมการจราจรทางอากาศลำปาง 4 อัตรา
รหัส 23 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเพชรบูรณ์ 4 อัตรา
รหัส 24 หอควบคุมการจราจรทางอากาศแพร่ 4 อัตรา
รหัส 25 หอควบคุมการจราจรทางอากาศตาก 4 อัตรา
รหัส 26 หอควบคุมการจราจรทางอากาศนครพนม 2 อัตรา
รหัส 27 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค (ส่วนกลาง) 8 อัตรา
รหัส 28 หอควบคุมการจราจรทางอากาศชุมพร 5 อัตรา
รหัส 29 หอควบคุมการจราจรทางอากาศตรัง 4 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.  ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการจราจรทางอากาศจากสถาบัน
ที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รับรอง ที่เลือกสมัครตามข้อที่ 1.1 หรือ 1.2 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 อายุไม่เกิน 32 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534)
1.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการจัดการจราจรทางอากาศจากสถาบันที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รับรอง
1.3 มีผลคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี(นับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) และเป็นการสอบแบบส่วนบุคคล
(Personal) เท่านั้น
1.4 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในมาตรา 9แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)
1.5 เพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
1.6 ผู้ส มั ครที่ผ่านการคัดเ ลือกหากตรวจสอบพบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.1 – 1.5 บวท. จะพิจารณาให้ออกจากการปฏิบัติงานทันที

2. ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ที่เลือกสมัครตามข้อที่ 1.3 เท่านั้นมีรายละเอียดดังนี้

2.1 อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539)
2.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2.3 มีผลคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)และเป็นการสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
2.4 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)
2.5 เพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
2.6ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 – 2.5 บวท. จะพิจารณาให้ออกจากการปฏิบัติงานทันท
การรับสมัคร
1. ผู้ที่สนใจสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต๋ บวท.https:/www.aerothai.co.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา“หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2285-9274
หรือ 0-2285-9269-71 ในเวลา 09.00 – 16.00 น.

2. การยื่นใบสมัค ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจโดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสาร
ประกอบการรับสมัตรตามข้อ 4 ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือช็อแล:รับรองความถูกต้องทุกฉปับ โดยมีวิธีการย็นใบสมัครดังนี้
2.1 ยืนใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ่ากัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี นนพระรามสี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ณ ห้องประชุม B C ชั้น 1 อาคารอ่านวยการ
กรณีมอบอำนาจให้บุคคลนมานเอกสารการสมัคแทน ต้องมีใขมอบฮนาจพร้อมสำเนาปัตประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ และบัตรประจำาตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ
2.2 ส่งเอกสารการสมัคทางไปรษณีย์ไทย (ลงทะเบียน) เท่านั้น ระบุ”ผู้รับ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (รับสมัครงาน)” โดย บวท. จะพิจารณาวันเวลาการส่งเอกสารสมัครงานจากตราประทับไปรษณีย์เป็นหลักไม่เกินวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 23.59 น.งานอัฟเดท

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง  หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไ ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ...

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 18000 ส่วนกลาง สมัคร 8 – 27 ธันวาคม 2566

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา  เงินเดือน 18000  ส่วนกลา ...

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม 2566

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้ ...

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 126 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2566

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 126 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ...

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา วันที่ 4 ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-19 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ...

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม – 3 มกราคม 2567

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม - 3 มกราค ...

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธัน ...

กรมยุทธบริการทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2566

กรมยุทธบริการทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ  13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ว ...

หมวดหมู่งาน