ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสรรหาคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ปริญญาตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสรรหาคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ปริญญาตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. /

 • ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร
 • ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ (เทียบเท่าสำนัก)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  หรือวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 • มีคุณสมบัติความเป็นผู้น าและมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ หรือผู้จัดการบริหารงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การวางแผนตอบสนองภัยคุกคาม (Incident Response Plan) การกอบกู้ระบบงานหลัก (Disaster Recovery Plan) และการวางแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) หรือการตรวจสอบการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Audit)
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน
 • มีความรู้พื้นฐานด้านระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Firewall, IDS/IPS, SIEM, Anti-Virus, Virtual Private Network, Cryptography, Vulnerability Assessment
  และ Penetration Testing เป็นต้น
 •  มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือขั้นตอนการเจาะระบบโดยแฮกเกอร์(Cyber Kill Chain) ตลอดจนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Laws)
 • มีความรู้และประสบการณ์การจัดท าข้อตกลงระดับในการให้บริการของผู้ให้บริการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Level Agreement and Contract) และการเจรจาต่อรองส าหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง (Vendor Negotiation)
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกรอบการด าเนินงาน หรือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Framework and Standard) ต่าง ๆ เช่น ISO/IEC 27001,COBIT, PCI-DSS CMMI หรือ NIST
 • มีใบรับรองด้าน Information Technology และ Information Security ในระดับบริหารจัดการ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศต่าง ๆ เช่น CompTIA Security+, CCNA, CEH, CND,ECSA, LPT, CGIA, CISSP, CISA, CISM,CRISC, CGEIT, CSX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL(แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 510 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 64 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565 โดยส่ง Resumeไปที่อีเมลของธนาคาร recruit_hr@baac.or.th
 • หรือสมัครผ่านเว็ปไซด์ https://www.jobtopgun.com/ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแนบเอกสารดับต่อไปนี้ในรูปแบบ PDF File


งานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน