ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2565

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2565

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน ช่างภาพ (จำนวน 1 อัตรา)
2. พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารการตลาด การโฆษณาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (New Media) (จำนวน 2 อัตรา)
3. พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน Graphic Designer (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2565)
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อ/ผลิตสื่อ การโฆษณา การตลาด เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา การตลาดดิจิทัล นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้าน ที่ธนาคารกำหนดภายในวันที่27 ธันวาคม 2565
3. มีสัญชาติไทย
4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับ การรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่น ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
8. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออก จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
10. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
11. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
12. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
13.ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
14 ปัจจุบันไม่ดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน ช่างภาพ (จำนวน 1 อัตรา)
1) เพศชาย
2) มีประสบการณ์ทำงานด้านบันทึกภาพนิ่ง งานสำเนาภาพนิ่ง และงานบันทึกภาพ เคลื่อนไหว ตัดต่อวีดิทัศน์ในการเสนองาน ลงเสียงวีดิทัศน์ งานสำเนาภาพเคลื่อนไหว รวมถึงจัดทำระบบฐานข้อมูล สื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยจัดทำเป็นแฟ้มสรุปผลงาน (Portfolio) เพื่อให้กรรมการพิจารณาในวันสอบ
สัมภาษณ์
3) มีทักษะในการถ่ายภาพ การจัดแสง และเทคนิคการใช้กล้องถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office / Internet เทคนิคอุปกรณ์กล้องและ โปรแกรมตัดต่อ Adobe Photoshop / Adobe Premiere pro / Light Room และอื่น ๆ
5) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและสามารถทำงานนอกเวลาได้ รวมทั้ง เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
6) สามารถเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้

2. พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (New Media) (จำนวน 2 อัตรา)
1) มีความรู้ในเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (New Media)
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบใหม่ (New Media) เช่น สื่อ Digital / Infographic / Motion graphic / Animation เป็นต้น
3) มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน พูด เขียน และใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรม (Event) และการเป็นพิธีกร หรือ MC (Master of Ceremonies) ได้
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Word /
Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
5) มีความสามารถในการเขียนข่าวบทความ สารคดี บท วีดิทัศน์ และการเขียเพื่อการโฆษณารวมทั้งการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยจัดทำแฟ้มสรุปผลงาน (Portfolio) เพื่อให้กรรมการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์

3. พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน Graphic Designer (จำนวน 1 อัตรา)
1) มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรู้ในเรื่องสื่อออนไลน์ / ออฟไลน์
2) มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (New Media)เช่น สื่อ Digital / Infographic / Motion graphic / Animation เป็นต้น Adobe Illustrator เป็นต้น
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Adobe Photoshop / 4) มีความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์
5) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพิมพ์และการจัดการสีของสื่อสิ่งพิมพ์
6) มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบกราฟิกสื่อประชาสัมพันธ์ ผลงานการออกแบกราฟิก โดยจัดทำเป็นแฟ้มสรุปผลงาน (Portfolio) เพื่อให้กรรมการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์

การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน เว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 – 27 ธันวาคม 2565

ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครตามที่ธนาคารกำหนดและเลือกตำแหน่ง พนักงาน ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกปฏิบัติงานตามข้อ 1.1 – 1.3 ได้เพียงตำแหน่งเดียว โดยผู้สมัครรับรองความถูกต้องข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งใบสมัครให้ ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เพื่อรักษาสิทธิ์ และผลประโยชน์ต่อผู้สมัครเองตามวันเวลาที่ธนาคารกำหนด เท่านั้น


งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน