ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พ.ค. 2565

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ และฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้า  เป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 9 จานวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ (ฝตส.) และตำแหน่งพนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 8 จานวน 1 อัตรา และ ระดับ 4 – 7 จานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจา ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ (ฝกธ.) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.1 ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 9 จำนวน 2 อัตรา
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การดาเนินงานตามธุรกิจหลัก และโครงการต่าง ๆ ของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมูลผิดปกติ และกำหนดเงื่อนไขในการประมวลผลข้อมูล การสนับสนุนข้อมูลตามความต้องการ (Requirement) ของส่วนงาน การวิเคราะห์ข้อมูลการทุจริต และถอดบทเรียนเพื่อสร้างเงื่อนไขในการคัดข้อมูลผิดปกติ การจัดทาข้อมูลและแนวทางการตรวจสอบเฉพาะเรื่องเพื่อการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่อง การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานจัดการฐานข้อมูล งานระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร (Profile) การสอบทานการแก้ไขตามข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. (AC) และฝ่ายตรวจสอบ (ฝตส.) งานจัดทาและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ งานสนับสนุนในภารกิจที่รับผิดชอบแก่ส่วนงานต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ตำแหน่งพนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน หรือต้องใช้ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร และธุรกิจ
ต่างประเทศของธนาคารภายใต้ระบบหรือมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกากับ ควบคุมการดาเนินงานด้านปริวรรตเงินตราต่างประเทศ การโอนเงินระหว่างประเทศ การเรียกเก็บเงินตามตราสารทางการเงินระหว่างประเทศ การค้าต่างประเทศ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้านธุรกิจต่างประเทศ ให้ความเห็นเบื้องต้นในการดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อบังคับบัญชา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงของธนาคาร
1.3 ตำแหน่งพนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 4- 7 จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคารของธนาคารภายใต้ระบบหรือมาตรฐานที่กำหนด
และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมาณการและติดตามการสารองเงินสด ตลอดจนประสานและจัดการกระบวนการขนย้ายเงินสด ติดตาม ควบคุมและดาเนินการเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ตรวจสอบข้อมูลดาเนินการ และติดตามการจัดทารายงานธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ควบคุมและแก้ไขปรับปรุงรายการโอนเงิน
การชาระเงิน จัดทารายงานจากข้อมูลสถิติที่มีอยู่ รวมทั้งทาการวิเคราะห์เบื้องต้น

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 9 จำนวน 2 อัตรา
2.1.1 อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2.1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การสอบบัญชี การเงินธุรกิจ การตรวจสอบภายใน บริหารการเงิน การเงินและการลงทุน การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการคลัง การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ สถิติสารสนเทศ สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.1.3 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น BI Tools (Business Intelligence), Python, R, IDEA, Power BI, SQL และ Tableau เป็นต้น
2.1.4 มีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านการจัดเตรียมข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และหากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจธนาคาร หรือ
สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.1.5 หากมีประกาศนียบัตรด้าน Data Analytics เช่น Cloudera Certified Associate (CCA) Data Analyst, MapR Certified Data Analyst, Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) : Data Management and Analytics เป็นต้น หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.1.6 มีความสามารถในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีทัศนคติที่ดี
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคารได้
2.1.7 มีความสามารถทางานในรูปแบบโครงการ การทางานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็น และมีทักษะการให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
2.1.8 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2.2 ตำแหน่งพนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา
2.2.1 อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารการเงิน การจัดการการเงิน
การเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบัน
การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.2.3 ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ เช่น การค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) การโอนเงินระหว่างประเทศ (Western Union , Remittance) , การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
2.2.4 หากมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และมีความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยีและดิจิตอลด้านธุรกรรมต่างประเทศ
2.2.6 มีความกระตือรือร้นในการทางาน ใฝ่หาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันและเร่งด่วนได้ และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
4 – 5 วัน ต่อครั้งได้
2.2.7 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า ส่วนงานภายนอก และธนาคารต่างประเทศได้
2.2.8 มีทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การจัดการฐานข้อมูล และ
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

2.3 ตำแหน่งพนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 4 – 7 จำนวน 1 อัตรา
2.3.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.3.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารการเงิน การจัดการการเงิน
การเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบัน
การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.3.3 ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ เช่น การค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) การโอนเงินระหว่างประเทศ (Western Union , Remittance) ,
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ , ระบบโอนเงินต่างประเทศ (S.W.I.F.T.)
2.3.4 หากมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.3.5 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
2.3.6 มีความกระตือรือร้นในการทางาน ใฝ่หาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันและเร่งด่วนได้
2.3.7 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า ส่วนงานภายนอก และ ธนาคารต่างประเทศได้
2.3.8 มีทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การจัดการฐานข้อมูล และ
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบาบัดรักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ
ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.8 ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
3.9 ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน เพราะมีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่
3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
3.12 ปัจจุบันต้องไม่ดารงตำแหน่งเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.

4. การสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติ
ของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.Jobtopgun.com หรือ ฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส. www.irecruitbaac.com สาหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติการสมัครงานไว้กับธนาคารก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565 จะต้องบันทึกข้อมูลการสมัครใหม่ โดยเลือกหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และ
มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงาน ดังนี้
1) พนักงานตรวจสอบ ระดับ 9
2) พนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 8
3) พนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 4 7
โดยสามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่
22 พฤษภาคม 2565 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานสรรหา
และคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0 2558 6555 ต่อ 8332 4
ทั้งนี้ หากจานวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ
กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้

5. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
5.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพร้อมกับรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผ่านทาง http://www.baac.or.th (หัวข้อติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน)
โดยกำหนดการสอบสัมภาษณ์ธนาคารจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคาวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัคร
ไม่สามารถโต้แย้งได้ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0- 2558-6555 ต่อ 8330, 8332-4
5.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกโดยเรียงตามลาดับคะแนน
สอบสัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจัดลาดับจากรหัสประจาตัวผู้สมัครสอบ
เป็นปัจจัยสุดท้าย และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลาดับ และตามอัตราว่างของส่วนงาน

ประกาศรับสมัคร 

 งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

หมวดหมู่งาน