ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครพนักงาน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤษภาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครพนักงาน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤษภาคม 2566

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูลระดับ 4 ปีบัญชี 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์เเละบริหารข้อมูล ระดับ 4
จำนวนความต้องการประมาณ 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธรุกิจ หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนดโดยเป็นการระบุในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุเป็นสาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/เเขนงวิชา(Major) เท่านั้น ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
3. หากมีประสบการณ์ด้านการก ากับดูแลข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น การบริหารจัดการ (Metadata) เส้นทางข้อมูล (Data Lineage) การบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล การจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ระบบโครงสร้างฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล (Data Model) การจัดการคลังข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเข้าถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงเส้นทางไหลของข้อมูล (Data flow) เป็นต้น
4. หากมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ BI Tool และมีทักษะทางด้าน SQL/Python/R ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง (Model) เพื่อคาดการณ์ โดยใช้ Machine LearningTechniques จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL(แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5
ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครสอบ
1. ผู้ที่สนใจต้องศึกษาประกาศรับสมัครงานของธนาคารก่อนทำการสมัครสอบ
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามประกาศรับสมัครงาน สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤษภาคม 2566
3. ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครตามที่ธนาคารกำหนด และเลือกตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4 โดยผู้สมัครรับรองความถูกต้องข้อมูลการสมัครและตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนด้วยตนเอง เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้สมัครเองตามวันเวลาที่ธนาคารกำหนด
4. พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินแบบ QR Code สามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ทุกธนาคาร (ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2566 ภายในเวลา 16.00 น. เท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการเสริม SMS 50 บาท

แนวข้อสอบเตรียมสอบก.พ.หลักเกณฑ์ใหม่ ปี2566(คลิกดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ(คลิกดู)

5. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบและพิมพ์ใบสมัครสอบได้หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องอ่านประกาศการสรรหาและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศการสรรหาฉบับนี้ทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้


งานอัฟเดท

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร online – 19 มิถุนายน 2567

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ข ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน