กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ -14 มีนาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ -14 มีนาคม 2567

แนวข้อสอบพนักงานราชการ(กดดู)

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน (กดดู)

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) จำนวน 164 อัตรา
1.2ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
1.3ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน  9 อัตรา
1.4ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 13 อัตรา

2. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.1ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 1-4
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติในระบบรับรองคุณวุฒิสำนักงาน ก.พ. ได้ที่
https://accreditation.ocsc.go.th
2.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้
1) ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ผู้สมัครสอบต้องเป็น
ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
กรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษา
ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นเพิ่มอีก 1 ฉบับด้ว

2) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
กรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษา
ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นเพิ่มอีก 1 ฉบับด้วย
ทั้งนั้ ในกรณีผู้สมัครสอบที่อยู่ระหว่างรอผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถสมัคร
และเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเบียน) ได้ โดยผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) จะต้องนำหลักฐานว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

3.การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังนี้
1) เปิดเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน”

 



งานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน