สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบตำรวจศาล 85 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 22 กันยายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบตำรวจศาล 85 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 22 กันยายน 2566

แนวข้อสอบศาลยุติธรรม  (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
จำนวน 85 อัตรา
อัตราเงินเดือน
– คุณวุฒิ ประกาศนียบัตร   9,400 – 10,340 บาท
– คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หลัดสูตร 3 ปี  11,500 – 12,650 บาท

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ
1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามข้อ 3
แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ในกรณีเป็นชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยหกสิบเชนติเมตร
และรอบอกไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตร ในกรณีเป็นหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตร

2. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามกฎหมาย และไม่เป็นโรคหรืออาการใดตามบัญชีแนบท้ายของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562

3. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาล
ปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) ต้องมีอายุไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาที่มี
หลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนายสิบตำรวจ โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนชุมพลทหารเรือหรือเทียบเท่า ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
(ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 7 (1) (2) (3) แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 ตามมติ ก.ศ. ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566)

4. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน
ก.พ. หรือเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ของสำนักงานศาลยุติธรรม ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบหรือสูงกว่า หรือกรณีไม่เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ของสำนักงานศาลยุติธรรมในการสอบครั้งนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์
https://op.thaijobjob.comงานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน