สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครพนักงานชั่วคราว 17 อัตรา รับสมัครทาง E- mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2565

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครพนักงานชั่วคราว 17 อัตรา รับสมัครทาง E- mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2565

ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุกคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 35 ปี
– ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ ทุกสาขา
– มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office,Internet เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
– มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเวลาให้กับงานได้ดี
– สามารถปฏิบัติงานนอกเเวลาราชการได้
– สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 35 ปี
– ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
– วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี

– มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับงานได้ดี
– สามารถปฏิบัติงานนอกเเวลาราชการได้ และวันดยุกราชการได้

3. เจ้าหน้าที่พัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 35 ปี
– ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด การบัญชี คอมพิวเตอรธุรกิจ บัญชีบัณฑิต
– มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office Word, Excel,Power Point  เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
– มีทัศนคติที่ดี บุคลิกษณะดี มีมนุษยสัมพันธ์  ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มแท เสียสละเวลาให้กับงาน สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ได้

4. เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี (ปฏิบัติงานด้านบัญชี)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 40 ปี นับถึงวันสมัคร
– ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง สาขาการบัญชี การเงินและ การธนาคาร

– มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office Word, Excel,Power Point  เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
– มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มแท เสียสละเวลาให้กับงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
– สามารถปฏิบัติงานนอกเเวลาราชการได้ และวันดยุกราชการได้
– หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพค่ำประกันตามเกณฑ์สภากาชาดไทย

5. เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี (ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 40 ปี นับถึงวันสมัคร
– ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง สาขาการบัญชี การเงินและ การธนาคาร หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีการเงิน
– มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office Word, Excel,Power Point  เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
– มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มแท เสียสละเวลาให้กับงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
– สามารถปฏิบัติงานนอกเเวลาราชการได้ และวันดยุกราชการได้

– หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพค่ำประกันตามเกณฑ์สภากาชาดไทย

6. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 30 ปี
– ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา, ชีวเคมี, เคมี,เทคโนโลยีชีวภาพ,วิทยาศาสตรการแพทย์
– อ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-ใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office Word, Excel,Power Point ได
– มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถทำงานเป็นทีมได้
– สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนได้ (อยู่เวรนอน)

7. นักเทคนิคการแพทย์ (จังหวัดนครราชสีมา)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 35 ปี
– ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์)
– สามารถเจาะเก็บโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตได้
– มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้
– มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
– มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีไหวพริบ ปฏิภาณแก้ไขปัญหา และปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด8.นักเทคนิคการแพทย์ (จังหวัดขอนแก่น)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
– ถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์)
– สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
– หากมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่นหรือใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

9. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี
– ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
– วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความนอบน้อมเสียสละ และอุทิศเวลาให้กับงานของสภากาชาดไทยได้
– มีใจรักงานบริการ

10.  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (จังหวัดภูเก็ต)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
– ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
– วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
– สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตหรือใกล้เคียง ที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก

11. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
– ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
– วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความนอบน้อมเสียสละ และอุทิศเวลาให้กับงานของสภากาชาดไทยได้
– มีใจรักงานบริการ

การรับสมัคร
1) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยพิมพ์ใบสมัครงานตามเอกสารข้างท้าย กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทําเป็น File เดียวกันทั้งหมด จํานวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” โดยรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ ส่งมาที่ E-mail: hrnbc.recruit@redcross.or.th
2) ผู้สมัครที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับภายใน วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ตามข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัคร


แนวข้อสอบ สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่นี้ (คลิก)

เสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง ราคาถูกจาก Shpee.com และโค็ดส่งฟรีงานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน