สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 20,000 บาท/เดือน

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 20,000 บาท/เดือน

ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตําแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จํานวน : 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท/เดือน
วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน : ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 7 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลในระบบคลาวด์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถด้านการพัฒนา ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของ
คําสั่งได้เป็นอย่างดี
8. มีความสามารถด้านการรวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
9. มีความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
10. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ศึกษา วิเคราะห์ติดตามผล และให้คําแนะนําในระบบการจําหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์
(E-ticket) ในอุทยานแห่งชาติ
2. แก้ไขปัญหา เพื่อให้ระบบการจําหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์(E-ticket) ในอุทยานแห่งชาติใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์
3. ตั้งค่า และปรับปรุงข้อมูลในระบบของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งให้มีรายละเอียดเป็นไปตามข้อมูลเฉพาะ
ของอุทยานแห่งชาติ
4. ศึกษา ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และแก้ไขปัญหาขัดข้องของการใช้โปรแกรมงานบนระบบอินเตอร์เน็ต
5. จัดทําฐานข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านข้อมูลสารสนเทศ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการรับสมัคร :
1. ใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ โดยบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อและติดภาพถ่าย จํานวน 1 ชุด
2. เอกสารประวัติโดยย่อของผู้สมัคร จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา สําเนาปริญญาบัตร สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน (ถ้ามี) และสําเนาหลักฐานที่
แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) พร้อมรับรองสําเนา จํานวนอย่างละ 1 ชุด
4. เอกสารอื่น ๆ ที่ผู้สมัครเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อการพิจารณา จํานวน 1 ชุด
เงื่อนไขการรับสมัคร : สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23.59 น. โดยจัดส่งเอกสาร
ประกอบการรับสมัครทางอีเมล์ income.dnp@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2561-0777
ต่อ 1785 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ : กําหนดการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลังงานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน