กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ม.ค. 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ม.ค. 2567

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่ง พนักงานโยธา ( 1 อัตรา )
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
สังกัดที่ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เตียวกัน หรือ
2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเเคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน หรือ
3 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บ่วส.) หรืออนุบรัญญาที่มีหลักสูตร
กำหบดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียยได้ในระดับเดี่ยวกัน หรือ
4 ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามช้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงาน
ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามช้อ (1) – (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิซาช่างก่อสร้าง
ช่างสำรวจ ช่างโยธา.ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ
ทคนิคสถาปัตยกรรม

2.ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ( 1 อัตรา )
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งออกให้โดย
กรมการจนส่งทางบกและใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ และ
2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน หรือ
3 ได้รับวฒิประกาศนียบัตรวิซาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน หรือ
4 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง :ปวส.) หรืออพุปริะญาที่มีหลักสูตร
กำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิระเาหนียปัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืกคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเตียวกัน หรือ
5 ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติดามข้อ (2) – (4) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่
เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้าไม่นัยกว่า 5 ปี
ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (2) – (4) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิซาช่างเนต์ ช่างกสโรงงาน
ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ข่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร

3.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ( 1 อัตรา )
กลุ่มงาน บริการ
สังกัดที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป่วช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ ในระตับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
3 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตร
กำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเตียวกันทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่ง พนักงานบริการ ( 1อัตรา )
กลุ่มงาน บริการ
สังกัดที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
2 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิซาชีพ (ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
3 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
4 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ที่มีหลักสูตร
กำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระตับเดียวกันทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ม.ค. 67งานอัฟเดท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต ...

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปวส./ป.ตรี  เปิ ...

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

หมวดหมู่งาน