กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 38 อัตรา (อัตราว่างทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 38 อัตรา (อัตราว่างทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 16  มิถุนายน 2566

แนวข้อแนวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อแนวพนักงานราชการ  (คลิกเลยที่นี่)

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ชื่อตำแหน่งและสังกัด
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
101 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวน 1 อัตรา
102 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองลำน้ำอุน จังหวัดสกลนคร
จำนวน 1 อัตรา
103 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
จำนวน 1 อัตรา
104 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก
จำนวน 1 อัตรา
105 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน 1 อัตรา
106 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 1 อัตรา
107 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย
จำนวน 1 อัตรา
108 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ
จำนวน 1 อัตรา
109 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
จำนวน 1 อัตรา
110 ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
111 ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวน 1 อัตรา
112 ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองลำน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร
จำนวน 1 อัตรา
113 ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ปฏิบัตินิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
จำนวน 1 อัตรา
114 ตำแหน่งนายช่างรังวัด ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา
จำนวน 1 อัตรา
115 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานสำนักงานเสขานุการกรม กลุ่มพัสดุและบริหาร
ทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา
116 ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ

117 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง
จำนวน 1 อัตรา
118 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกึ่วลม จังหวัดลำบ่าง
จำนวน 1 อัตรา
119 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสัง่คม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา
120 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส
จำนวน 1 อัตรา
121 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
122 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
123 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
124 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกระเสียว
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา
125 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดพะเยา จำนวน 1 อัตรา
126 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา
127 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
จำนวน 1 อัตรา
128 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี
จำนวน 1 อัตรา
124 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
130 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
จำนวน 1 อัตรา
131 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
จำนวน 1 อัตรา
132 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 1 อัตรา
133 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี
จำนวน 3 อัตรา
134 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี
จำนวน 1 อัตรา
135 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว
จำนวน 1 อัตรา
136 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย
จำนวน 1 อัตรา
137 ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 16  มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com/งานอัฟเดท

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั ...

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2567

กรมเจ้าท่า  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัคร – 9 สิงหาคม 2567

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน