กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 41 อัตรา(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 41 อัตรา(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 (ส่วนกลางและภูมิภาค)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)

5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิชาเอกหรือโท) หรือ
– วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ทุกสาขาวิชา หรือ
– วุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอบ ทุกสาขาวิชา

6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี

8.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีภาครัฐไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีภาครัฐไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาชาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการบัญชี
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีภาครัฐไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

14. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
– ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมาย (โดยมีสำเนาใบรับอนุญาตขับรถยนต์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

15.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี

16. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาชาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการบัญชี
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีภาครัฐไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร

17. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี

18. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค)

(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาชาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการบัญชี
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร

19. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
2. เพศชาย
3. อายุ 25 – 40 ปี
4. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน รด.ปีที่ (โดยมีหลักฐานการผ่าน หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร แนบมาพร้อมใบสมัคร)
5. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
(โดยมีสําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

20. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

21. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี

22. ตำแหน่งพี่เลี้ยง (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

23. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี

24. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการบัญชี

25. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการบัญชี

26. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชึพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. เพศชาย
3. อายุ 25 – 40 ปี
4. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน รด.ปีที่ (โดยมีหลักฐานการผ่าน หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร แนบมาพร้อมใบสมัคร)
5. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
(โดยมีสําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

27. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร

28. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค)
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชึพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน รด.ปีที่3 (โดยมีหลักฐานการผ่าน หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร แนบมาพร้อมใบสมัคร)
3. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (โดยมีสําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

29. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค)
(สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร

30. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค)
(สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. เพศหญิง

31. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ส่วนภูมิภาค)
(สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบางละมุงจังหวัดชลบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ไม่น้อยกว่า1 ปี่ (โดยมีหนังสืรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

32. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค)
(สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

33. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค)
(สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวัดปทุมธานี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชึพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. เพศชาย
3. อายุ 25 – 40 ปี
4. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน รด.ปีที่ (โดยมีหลักฐานการผ่าน หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร แนบมาพร้อมใบสมัคร)
5. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
(โดยมีสําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

34. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค)
(สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรจังหวัดปทุมธานี)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชึพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. อายุ 25ปี ขึ่นไป
3. สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน รด.ปีที่3 (โดยมีหลักฐานการผ่าน หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร แนบมาพร้อมใบสมัคร)

35. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค)
(สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือการเงิน
2.อายุ 25ปี ขึ่นไป

36. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค)
(สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชึพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. อายุ 25ปี ขึ่นไป
3. มีประสบการณืทำงานด้านพัฒนาสังคม ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ แนบมาพร้อมใบสมัคร)

37. ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก(ส่วนภูมิภาค)
(สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองจังหวัดระยอง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย ทุกสาขาวิชา
2. เพศชาย

38. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ส่วนภูมิภาค)
(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ไม่น้อยกว่า1 ปี(โดยมีหนังสืรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครพิมพ์ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 พร้อมกรอก รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 3.2 จัดส่งที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม ชั้น 17 Zone A กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 1034 อาคารที่ทําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0 2651 6671 และเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการส่วนกลาง” หรือ “สมัครสอบพนักงานราชการส่วนภูมิภาค” โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด เป็นต้น เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม


งานอัฟเดท

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร online – 19 มิถุนายน 2567

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ข ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน