สำนักงาน กสศ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2565

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงาน กสศ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2565

ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอรภาคทางการศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงาน ของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอรภาคทางการศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1) เจ้าหน้าที่บริหารภาคีเครือข่าย
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3 มีประสบการณ์ในการพัฒนาภาคีเครือข่ายหรือด้านการสื่อสารที่เกี่ยวกับการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2) นักวิเคราะห์และงบประมาณ
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
2 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านการวางแผน เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหาร สถิติ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3 หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้

3) นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
2 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านการวางแผน เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหาร สถิติ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3 หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้

4) นักวิชาการวิเคราห์ระบบสารสนเทศ (System Analyst)
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2 มีประสบการณ์ทํางานด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อย่างน้อย 1-3 ปี และมีความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี เช่น MSSQL, MongoDB, MariaDB เป็นต้น

5) นักวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Software Developer)
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2 มีความสามารถในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาต่างๆ เช่น C#.NET/.Net Core/ Vuejs, CSS เป็นต้น

3 มีความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี เช่น MSSQL, MongoDB, MariaDB เป็นต้น
4 มีประสบการณ์ทํางานด้านการพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อย่างน้อย 1-3 ปี

6) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2 มีประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาระบบเครือข่าย
3 มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถบริหารจัดการ ระบบปฏิบัติการ Network ได้
4 มีประสบการณ์การทํางานด้านบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและในงาน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี และในงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

7) นักวิเคราะห์การเงินและบริหารการลงทุน
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
2 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือคณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาการเงินและการลงทุน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3 มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
4 หากมีใบอนุญาตผู้แนะนําการลงทุนหรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนจะพิจารณาเป็น พิเศษ

8) ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาค
จํานวน 1 อัตรา
ทางการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 อายุไม่เกิน 45 ปี
2 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3 มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

9) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2 มีประสบการณ์ทํางานด้านตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน และมีประสบการณ์การ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายในหรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ ตรวจสอบภายใน หรือการวางระบบควบคุมภายในภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3 หากได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ เทียบเคียงในระดับเดียวกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรมพื้นฐานช่วยใน การปฏิบัติงานได้ เช่น MS Office, PowerPoint, Google Drive, Google Meet, Zoom Application, การ โต้ตอบรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามที่ กําหนด ทั้งนี้ กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กําหนด หรือส่งโดยวิธีอื่น หรือส่งเมื่อนอกเหนือ ระยะเวลาที่กําหนด ใบสมัครและเอกสารดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา
วันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (หรือจนกว่า จะได้ผู้สมัครที่เหมาะสม)

(1) ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครผ่านทาง https://www.eef.or.th โดยเลือก ช่องทางติดต่อและไปที่ประกาศรับสมัครงาน จากนั้นดาวน์โหลดใบสมัครงานและจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการสมัครให้ครบถ้วน
(2) ดําเนินการสมัครตามขั้นตอนการสมัครงานที่แจ้งไว้บนหน้าประกาศรับสมัคร หรือยื่น ใบสมัครพร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที่ https://bit.ly/3RoiG5k
(3) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email : recruit@eef.or.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดทําการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 06 5504 5277งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2567

กรมที่ดิน  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ  145 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัคร 27 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สม ...

หมวดหมู่งาน