การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 100 อัตรา

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 31สิงหาคม 2564

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การที่ 32/2564 เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

ตำแหน่งที่เป็ดรับสมัครสอบ
1 ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
– หน่วยงานในภาคกลาง จำนวน 3 อัตรา
– หน่วยงานในภาคเหนือ จำนวน 8 อัตรา
– หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 อัตรา
– หน่วยงานในภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร
– มีใบอนุญาตขับรถตามประเภทของเครื่องจักรกล ดังนี้ รถลากจูงพร้อมเทรลเลอร์ รถบรรทุกติดเครนรถปั้นจั่นล้อยาง รถกระเช้า รถขุดรถแทรกเตอร์ รถเจาะสํารวจรถขุดหลุม รถบรรทุกเทท้าย รถบรรทุกเทท้ายขนาดใหญ่ รถเกลี่ยดินรถตักล้อยาง
– ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 3 ขึ้นไปและใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอายุ
– ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่2 ขึ้นไปและใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอายุ

2 ตําแหน่งพนักงานขับรถ
– หน่วยงานในภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา
– หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 อัตรา
– หน่วยงานในภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– อายุไม่เกินตามที่กําหนด นับถึงวันสมัคร
– มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 ขึ้นไป

3 ตําแหน่งพนักงานขับเรือ
– หน่วยงานในภาคเหนือ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– อายุไม่เกิน 40ปี นับถึงวันสมัคร
– มีใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลําน้ําชั้นสองขึ้นไป

4 ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มที่ 1ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
– หน่วยงานในภาคกลาง จำนวน 33 อัตรา
– หน่วยงานในภาคเหนือ จำนวน 4 อัตรา
– หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 อัตรา
– หน่วยงานในภาคใต้ จำนวน 14 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– เคยรับราชการทหาร ตํารวจ หรือเคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง
– กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีต้องมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
– กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 ปีและเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ/หรือเคยปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ/หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า2 ปี

– หากมีความสามารถในการขับรถ(รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุก)และมีใบอนุญาตขับรถหรือมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มที่ 2ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย
– หน่วยงานในภาคกลาง จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– เคยรับราชการทหาร ตํารวจ หรือเคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1ปี6 เดือน หรือมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรองหรือมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย
– กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีต้องมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี-กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5ปี
– หากมีความสามารถในการขับรถ(รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุก)และมีใบอนุญาตขับรถหรือมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์หรือผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6 ตําแหน่งคนชํานาญงาน
– หน่วยงานในภาคเหนือ จำนวน 1 อัตรา
– หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
– มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในงานที่กําหนด
– สามารถรื้อถอนและติดตั้งระบบสูบน้ำในบ่อเหมือง-มีประสบการณ์เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในบ่อเหมือง ไม่น้อยกว่า3 ปี (หน่วยงานในภาคเหนือ)
– ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในที่สูง(หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

การรับสมัครสอบ
การรับสมัครรับสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้นโดยกําหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17สิงหาคม2564เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31สิงหาคม 2564เวลา 16.00 น.ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เข้าเว็บไซต์ http://www.egat.co.thเลือกข่าว/ประชาสัมพันธ์เลือกหัวข้อประกาศรับสมัครงานและเข้า “ระบบรับสมัครงานออนไลน์”
(2)ให้ผู้สมัครศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน
(3)ผู้สมัคร 1ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1รหัสเท่านั้น และโปรดตรวจสอบรหัสกับตําแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขในการสมัครก่อนตัดสินใจเลือกสมัคร
(4)กรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มของระบบรับสมัครงานออนไลน์
(5)ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัคร ทั้งนี้ เมื่อยืนยันส่งใบสมัครแล้ว กฟผ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(6)ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ…

เอกสารประกอบการสมัครสอบไฟล์งานอัฟเดท

องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 9 – 30 เมษายน 2567

องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 9 ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ...

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา /

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / หลายตำแหน่ง หล ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 – 30 เมษายน 67

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน