การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 100 อัตรา

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 31สิงหาคม 2564

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การที่ 32/2564 เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

ตำแหน่งที่เป็ดรับสมัครสอบ
1 ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
– หน่วยงานในภาคกลาง จำนวน 3 อัตรา
– หน่วยงานในภาคเหนือ จำนวน 8 อัตรา
– หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 อัตรา
– หน่วยงานในภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร
– มีใบอนุญาตขับรถตามประเภทของเครื่องจักรกล ดังนี้ รถลากจูงพร้อมเทรลเลอร์ รถบรรทุกติดเครนรถปั้นจั่นล้อยาง รถกระเช้า รถขุดรถแทรกเตอร์ รถเจาะสํารวจรถขุดหลุม รถบรรทุกเทท้าย รถบรรทุกเทท้ายขนาดใหญ่ รถเกลี่ยดินรถตักล้อยาง
– ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 3 ขึ้นไปและใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอายุ
– ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่2 ขึ้นไปและใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอายุ

2 ตําแหน่งพนักงานขับรถ
– หน่วยงานในภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา
– หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 อัตรา
– หน่วยงานในภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– อายุไม่เกินตามที่กําหนด นับถึงวันสมัคร
– มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 ขึ้นไป

3 ตําแหน่งพนักงานขับเรือ
– หน่วยงานในภาคเหนือ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– อายุไม่เกิน 40ปี นับถึงวันสมัคร
– มีใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลําน้ําชั้นสองขึ้นไป

4 ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มที่ 1ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
– หน่วยงานในภาคกลาง จำนวน 33 อัตรา
– หน่วยงานในภาคเหนือ จำนวน 4 อัตรา
– หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 อัตรา
– หน่วยงานในภาคใต้ จำนวน 14 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– เคยรับราชการทหาร ตํารวจ หรือเคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง
– กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีต้องมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
– กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 ปีและเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ/หรือเคยปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ/หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า2 ปี

– หากมีความสามารถในการขับรถ(รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุก)และมีใบอนุญาตขับรถหรือมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มที่ 2ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย
– หน่วยงานในภาคกลาง จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– เคยรับราชการทหาร ตํารวจ หรือเคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1ปี6 เดือน หรือมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรองหรือมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย
– กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีต้องมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี-กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5ปี
– หากมีความสามารถในการขับรถ(รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุก)และมีใบอนุญาตขับรถหรือมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์หรือผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6 ตําแหน่งคนชํานาญงาน
– หน่วยงานในภาคเหนือ จำนวน 1 อัตรา
– หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
– มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในงานที่กําหนด
– สามารถรื้อถอนและติดตั้งระบบสูบน้ำในบ่อเหมือง-มีประสบการณ์เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในบ่อเหมือง ไม่น้อยกว่า3 ปี (หน่วยงานในภาคเหนือ)
– ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในที่สูง(หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

การรับสมัครสอบ
การรับสมัครรับสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้นโดยกําหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17สิงหาคม2564เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31สิงหาคม 2564เวลา 16.00 น.ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เข้าเว็บไซต์ http://www.egat.co.thเลือกข่าว/ประชาสัมพันธ์เลือกหัวข้อประกาศรับสมัครงานและเข้า “ระบบรับสมัครงานออนไลน์”
(2)ให้ผู้สมัครศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน
(3)ผู้สมัคร 1ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1รหัสเท่านั้น และโปรดตรวจสอบรหัสกับตําแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขในการสมัครก่อนตัดสินใจเลือกสมัคร
(4)กรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มของระบบรับสมัครงานออนไลน์
(5)ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัคร ทั้งนี้ เมื่อยืนยันส่งใบสมัครแล้ว กฟผ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(6)ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ…

เอกสารประกอบการสมัครสอบไฟล์งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

หมวดหมู่งาน