ธอส.รับสมัคบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิปัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24 -30 เมษายน พ.ศ. 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัคบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิปัติงาน ฝ่ายวิชาการ ด้วยวิธีการค้ดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดตั้งนี้
1. พนักงานพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลอินเทอร์เน็ตอาวุโส (เกรด 6 – 8) ส่วนจัดการข้อมูลอินเทอร์เน็ต ฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง

1.1 คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเรียนวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต
2 อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3 มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ พัฒนาและออกแขบระบบงานต้าน Web Application ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4 สามารถพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Web Application ด้วยการใช้ PHP, HTML.CSS, JavaScript, MySQL / MariaDB
5 สามารถใช้งาน Linux และ Window Server ไต้
6 มีความรู้เกี่ยวกับ SQL, Docker, Secure Coding
7 มีความสามารถต้าน UXUI
8 มีความสนใจในต้าน (T รมทั้งมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี
9 สามารถทำงานเป็นทีมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

10 หากมีความรู้ทางต้นการพัฒนาและออกแขบระบบงานด้วย PHP Framework เช่น
Laravel, Codelgniter เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
– มีระดับคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 785 คะแนน หรือ
– ระดับคะแนน CU – TEP ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน หรือ
– ระดับคะแนน TOEFL (Paper – Based ไม่ต่ำกว่า 590 คะแนน หรือ CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ IBT ไม่ต่ำกว่า 96 คะแนน)

1.2. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนจัดการข้อมูลอินเทอร์เน็ต
ฝ่ายวิชาการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง
1 คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเรียนวิชา
ที่เก็ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิด
2 อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3 สามารถพัฒนาโปรแกรมในสักษณะ Web Application ด้วยการใช้ PHP, HTML.CSS, JavaScript, MySQL / MariaDB
4 มีความรู้เกี่ยวกับ SQL, Docker, Secure Coding
5 สามารถวิตราะห์ อกแบบ และฟัฒนาระบบได้
6 สามารถทำงานเป็นทีมและฟัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
7 หากมีความรู้ทางด้านการพัฒนาและออกแบบระบบงานด้วย PHP Framework เช่น Laravel,
Codelgniter เป็นต้น และสามารถใช้งาน Linux ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เอกสารประกอบการสมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาปริญญาปัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัคร และมีวันที่จบการศึกษา
– หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด (เฉพาะตำแหน่ง
พนักงานฟัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลอินเทอร์เน็ตอาวุโส)
– ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume)
– เอกสารผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ CU – TEP หรือ TOEFL โดยผลการสอบภาษาอังกฤษ
จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ปิครับสมัคร
– แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
– ใบสำคัญทางทหาร สด. 43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
– รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ไฟล์ JPEG)
– หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนช็อ – ช็อสกุล (ถ้ามี)
อนึ่ง หากผู้สมัตรแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น หรือเอกสารที่แนบไม่ชัดเจน
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์ข้ารับการคัดเลือกกับธนาคาร

3. กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัคได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ww. ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 -30 เมษายน พ.ศ. 2566 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

 งานอัฟเดท

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั ...

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2567

กรมเจ้าท่า  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัคร – 9 สิงหาคม 2567

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน