ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา

 • พนักงานระดับ 4-5 สังกัดหน่วยงานในกลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
 • อายุระหว่าง 18-30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อัตราค่าจ้าง 15,000 – 17,400 บาท
 • เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 มีนาคม 2567
 • คุณสมบัติ
 • คุณสมบัติของผู้แจ้งความประสงค์
 • เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
  และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร บัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารเห็นสมควร
 • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
 • เพศชายต้องพ้นภาะทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือ ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
 • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
 • มีทักษะด้านการจัดการข้อมูล จัดทำสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
 • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้งาน Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ หรือใบอนุญาต ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มี Treasury Dealer Certificate หรือมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) หรือ
 • ประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร หรือมีความรู้ด้าน IT และเทคโนโลยีดิจิทัล
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ระดับปริญญาตรี 15,000 บาท ระดับปริญญาโท 17,400 บาทงานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

หมวดหมู่งาน