ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา

 • พนักงานระดับ 4-5 สังกัดหน่วยงานในกลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
 • อายุระหว่าง 18-30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อัตราค่าจ้าง 15,000 – 17,400 บาท
 • เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 มีนาคม 2567
 • คุณสมบัติ
 • คุณสมบัติของผู้แจ้งความประสงค์
 • เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
  และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร บัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารเห็นสมควร
 • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
 • เพศชายต้องพ้นภาะทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือ ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
 • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
 • มีทักษะด้านการจัดการข้อมูล จัดทำสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
 • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้งาน Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ หรือใบอนุญาต ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มี Treasury Dealer Certificate หรือมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) หรือ
 • ประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร หรือมีความรู้ด้าน IT และเทคโนโลยีดิจิทัล
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ระดับปริญญาตรี 15,000 บาท ระดับปริญญาโท 17,400 บาทงานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน