ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

พนักงานระดับ 4-5 สังกัดหน่วยงานในกลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน

อายุระหว่าง 18-30 ปี

ปริญญาตรี ขึ้นไป

อัตราค่าจ้าง 15,000 – 17,400 บาท

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 มีนาคม 2567

คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้แจ้งความประสงค์

-เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน

-สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร บัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารเห็นสมควร

-อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)

-เพศชายต้องพ้นภาะทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือ ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

-ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

-มีทักษะด้านการจัดการข้อมูล จัดทำสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

-มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

-มีทักษะการใช้งาน Microsoft Office เป็นอย่างดี

-หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ หรือใบอนุญาต ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

-มี Treasury Dealer Certificate หรือมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) หรือ

-ประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร หรือมีความรู้ด้าน IT และเทคโนโลยีดิจิทัล

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

-อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ระดับปริญญาตรี 15,000 บาท ระดับปริญญาโท 17,400 บาท

แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม (กดดู)

แนวข้อสอบงานรัฐวิสาหกิจ (กดดู)งานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน