การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 27 อัตรา

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  19 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2567

แนวข้อสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2567 (กดดู)

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 001/2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เศรษฐกร 6 (สังกัดกองบริหารการลงทุน)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,900 -24,000  บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการท างานทางด้านการวิเคราะห์หรือทางด้านการลงทุนหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการท างานก็ได้

2.  ผู้ตรวจสอบภายใน 5 (สังกัดกองตรวจสอบ 1)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน

3. ผู้ตรวจสอบภายใน 5 (สังกัดกองตรวจสอบ 2)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์(สาขาคอมพิวเตอร์)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นักประชาสัมพันธ์ 5 ( สังกัด กองสื่อสารองค์กร )
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ปริญญาตรีทางด้านสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) อักษรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

5. นิติกร 5 (สังกัดกองคดี)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางกฎหมาย (นิติศาสตร์)

6. นักบริหารพัสดุ 5 ( สังกัดกองพัสด )
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ อักษรศาสตร์

7. วิศวกร 5 ( สังกัด กองอาคารสถานที่ )
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้า สาขาแมคคาทรอนิกส์สาขาโทรคมนาคม สาขาโยธา สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหการ
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

8. นักบริหารการลงทุน 5  ( สังกัดกองการตลาด )
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์มนุษยศาสตร์ โดยสาขาที่จบต้องเกี่ยวข้องกับภาษาจีน
– ต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาจีน(HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)

9. เศรษฐกร 5 ( สังกัดกองนโยบายและแผน )
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร

10. วิศวกร 5 ( สังกัด กองวิศวกรรม )
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาส ารวจ หรือสาขาโยธา
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

11. นักบริหารการเงิน 6 ( สังกัดกองการเงิน)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,900-24,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี
พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการท างานทางด้านการเงิน หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับ
สมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการทำงานก็ได้

12. นักบัญชี 5 (สังกัดกองบัญชีการเงิน)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางบัญชี

13. วิศวกร 5 ( สังกัด กองอนุญาตผู้ประกอบการ )
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ/สิ่งแวดล้อมและเครื่องกล
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

14. วิศวกร 5 (สังกัด กองอนุญาตก่อสร้าง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
-ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

15. วิศวกร 6 ( สังกัด กองอนุญาตก่อสร้าง )
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,900-24,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการท างานทางด้านวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับ
สมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการทำงานก็ได้

16. วิศวกร 5 ( สังกัด กองอำนวยการปฏิบัติการ 1 )
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา/สิ่งแวดล้อม/ไฟฟ้า/อุตสาหการ
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

17. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 ( สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ ศิลปะศาสตร์มนุษยศาสตร์

18. นักวิทยาศาสตร์ 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม เคมีสุขาภิบาล ชีววิทยา เคมีเทคนิค ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสุขาภิบาล

19. นักบัญชี 5  (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

20. นักบัญชี 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

21. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ/สิ่งแวดล้อม/โยธา
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

22. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม/อุตสาหการ/เคมี/เครื่องกล
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

23. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
การคลัง

24. วิศวกร 5 ( สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม/อุตสาหการ/เคมี/เครื่องกล
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

25. นักบัญชี 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญช

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครผ่านระบบรับสมัครงานหน้าเว็ปไซต์ กนอ. ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์   https://ieat.thaijobjob.com/งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน