สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 พฤษภาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566

ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งรองสารวัตรกลุ่มงานเทคนิค ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง จํานวน 30 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้
1 สายสอบที่ 1 ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สบ 1) จํานวน 18 อัตรา
ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ คพ.1
2 สายสอบที่ 2 ตําแหน่ง รองสารวัตร ทําหน้าที่ประมวลผล จํานวน 12 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ คพ.2
และแต่งตั้ง

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุ
1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก และผนวก ข ท้ายประกาศนี้
2 ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
3 เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย และหญิง
4. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้าย ของการรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2531 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
5. กรณีเพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ส่วนเพศหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
6. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ ปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566) แยกเป็นผู้สมัครตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สบ 1) (คพ.1) ตามข้อ ๑.๑. ต้องสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เท่านั้น ๒.๖.๒ ผู้สมัครตําแหน่ง รองสารวัตร ทําหน้าที่ประมวลผล (คพ.2) ตามข้อ ๑.๒ ต้องสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา ที่คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว ผู้สมัครสอบไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์การเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัครหรือสิทธิ์ในการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆให้แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบในการประสานกับสถานศึกษาที่ได้สําเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษาที่สําเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีหลักเกณฑ์ การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามอนุมัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ท้ายหนังสือสํานักงานกําลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๑๔/๒๕๕๗๙ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สามารถนําผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี) จากสถาบันในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษาตามเกณฑ์คะแนนที่กําหนด และอยู่ในระยะเวลาตามเงื่อนไขที่สถาบันนั้นกําหนด แต่ทั้งนี้ต้องมีกําหนดระยะเวลาผ่านการทดสอบจาก สถาบันนั้น ๆ ไม่เกิน 2 ปี ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ดังนี้
– ภาษาอังกฤษ
TOEIC (Listening and Reading Test)  495 คะแนน
TOEFL IBT  60 คะแนน
CU-TEP 60 คะแนน
IELTS 5.5 คะแนน

– ภาษาจีน
HSK (HANYU SHUIPING KAOSHI)
ระดับ 3   250 คะแนน
ระดับ 4 – 6 180 คะแนน
– ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี มีเกณฑ์คะแนนผ่านการทดสอบที่ไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้น ๆ กําหนด
9. ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
– ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทางทหาร หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทางทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์)
– ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ตามขั้นตอนทางทหาร และจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ. 2566
– ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลด จากกองประจําการ หลังวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หรือหลังวันที่กําหนดให้มีคําสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตํารวจ
– ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามกําหนด หรือผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ยังมีภาระทางทหารที่จะต้อง เข้ารับการตรวจเลือกในปีถัดไป
– สําหรับผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง
18 ปี ถึง 19 ปี (ในปี พ.ศ. 2566 นับปี พ.ศ.) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหาร เป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผู้ที่เป็นทหาร กองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจําการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หรือก่อนวันที่กําหนดให้มีคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจ หากมีการเลื่อนแผนปฏิบัติงานการสอบออกไปแล้วแต่กรณี สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
10. ข้าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจและชั้นประทวน ที่สมัครสอบแข่งขันตามประกาศ รับสมัครนี้ ให้สามารถสมัครสอบได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง เช่นเดียวกับบุคคลภายนอกทุกประการ (เช่น อายุตัว, คุณวุฒิการศึกษา เป็นต้น) และจะต้องดําเนินการ ตามขั้นตอนที่ประกาศรับสมัครนี้กําหนดทุกขั้นตอน ยกเว้น ขั้นตอนการตรวจร่างกายตามบัญชีโรคหรือ อาการที่กําหนด การทดสอบสุขภาพจิต และขั้นตอนการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและที่เกี่ยวข้อง ส่วนการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวข้องข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้
11. สําหรับผู้ที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้
12. พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าสอบตามความในข้อ ๔ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. 2564และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
13. ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนําไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตํารวจ หรือ
ประกอบการพิจารณาการฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร
วิธีการสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์ http://imm.jobthaigov.com โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา10.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ยกเว้นวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา โดยมีหน่วยที่รับผิดชอบดําเนินการ คือ  กองบังคับการอ่านวยการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา เลขที่ 904 ถนนป๊อปปูล่า ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี


แนวข้อสอบเตรียมสอบก.พ.หลักเกณฑ์ใหม่ ปี2566(คลิกดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ(คลิกดู)งานอัฟเดท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต ...

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปวส./ป.ตรี  เปิ ...

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

หมวดหมู่งาน