กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2567 วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร online 16- 30 พฤษภาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2567 วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร online 16- 30 พฤษภาคม 2567

แนวข้อสอบกระทรวงการต่างประเทศ (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2567

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เงินเดือน  18,000 บาท

ประเภท  บริหารทั่วไป

จำนวน  4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เกียวข้องกับงานบริหารจัดการและงานเลขานุการเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานรวบรวมข้อมูล งานสัญญา งานระเบียบแบบแผน จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานร่างและโต้ตอบหนังสือเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมวิชาการและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง  นิติกร

เงินเดือน  18,000 บาท

ประเภท  บริหารทั่วไป

จำนวน  1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบของสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ
3. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา แปลและตรวจสอบคำแปลสนธิสัญญา
4. สนับสนุนการดำเนินการในการศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ ระเบียบของทางราชการที่มีผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน วินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน
5. สนับสนุนการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา ปกครอง รวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัคร  16 พฤษภาคม ถึง  30 พฤษภาคม  2567

ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทาง https://mfa.thaijobjob.comงานอัฟเดท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 14 มิถุนายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา D ...

หมวดหมู่งาน