กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 655 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. – 18 ธ.ค. 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 655 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. – 18 ธ.ค. 2566

แนวข้อสอบกระทรวงสาธารณสุข(กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

#1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  จํานวน 354 อัตรา

2.) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านทันตสาธารณสุข) จํานวน 4 อัตรา

3.) นักโภชนาการปฏิบัติการ    จํานวน 10 อัตรา

4.) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ     จํานวน 7 อัตรา

5.) นิติกรปฏิบัติการ  จํานวน 15 อัตรา

6.) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน  3 อัตรา

7.) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน 39 อัตรา

8.) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  จํานวน 58 อัตรา

9.) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)  จํานวน 27 อัตรา

10.) โภชนากรปฏิบัติงาน  จํานวน 5 อัตรา

11.) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จํานวน 19 อัตรา

12.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จํานวน 57 อัตรา

13.) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน 38 อัตรา

14.) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 3 อัตรา

15.) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)  จํานวน 8 อัตรา

16.) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)  จํานวน 8 อัตรา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย)
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.ดังนี้
1) ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(ด้านทันตสาธารณสุข) นักโภชนาการปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2) ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) โภชนากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) และนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับ อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
3) กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปี 2567

#2. การรับสมัคร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร 

 งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน