การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2567

การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน  21 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 พฤษภาคม 2567

ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

2 วิศวกร (โยธา)
จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา

3 วิศวกร (เครื่องกล)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้สมัครสลบตำแหน่งวิศวกรในสาขาที่กำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 จะต้องมีใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร ในกรณี
ที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. จะต้องน่ามายื่นภายใน1 ปีนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้มิฉะนั้น
กปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลอง,ปฏิบัติงาน
ลักษณะงานของตำแหน่งวิศวกรจำาเป็นต้องปฏิบัติงานกาคลนาม ปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่
ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอนด้วย

4 นักคอมพิวเตอร์
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลักษณะงานของตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งอาจจะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย

6. นักบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ปริญญาตรีทางการบัญชี

7. นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

8. สถาปนิก
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ปริญญาตรีทางสถาป้ตยกรรมศาสตร์
ผู้สมัครสอบตำแหน่งสถาปนิก จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปิตุยกรรม
ควบคุม (ใบ ก.ส.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ส. จะต้องนำมา
ยื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายซื่อผู้ผ่านการลอบคัดเลือกได้ มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลอง
ปฏิบัติงาน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 พฤษภาคม 2567  ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต์  https://mwa.thaijobjob.com/

แนวข้อการประปานครหลวง (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน