สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 29 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครคดเลือกบุคคลเพื่อรับการเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3,7

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3

คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านอำนวยการอาคารสถานที่และยานพนาหนะ)  จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณและอำนวยการกลาง)  จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณและสนับสนุนผู้บริหาร)  จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านวิชาการและประชาสัมพันธ์)  จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณและอำนวยการกลาง)  จำนวน 6 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านแผนงานงบประมาณและพัสดุ)  จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านการอำนวยการและประสานข้อมูลประจำจังหวัด)  จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการข้อมูลและสารสนเทศยาเสพติด)  จำนวน 1 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนและภาคเยาวชน)  จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านติดตามผลการดำเนินงาน งานรณรงค์/ประชาสัมพันธ์)  จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านแผน/งบประมาณและอำนวยการภาคประชาชน)  จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านระบบภายใน/งานพัสดุและอาคารสถานที่)  จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณสนับสนุนและช่วยเหลืองานอำนวยการส่วนบังคับให้กฏหมาย)  จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)  จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวังในระดับพื้นที่)  จำนวน 2 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านกลั่นกรอง)  จำนวน 2 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านอนุกรรมและการตรวจสอบทรัพย์สิน)  จำนวน 2 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานบริหาจัดการทรัพย์สิน)  จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณสนับสนุนและช่วยเหลืองานอำนงยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สิน)  จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
– สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3 เลขที่ 333 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด

– สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th และ https://www.oncb.go.th/ONCB_OR๗/Pages/default.aspx ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ส่วนยุทธศาสตร์ และอํานวยการ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด .

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3
– ไฟล์ประกาศรับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน