กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา รับสมัครทาง Email ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 กรกฎาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ   เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา   รับสมัครทาง Email  ตั้งแต่วันที่ 8 – 19  กรกฎาคม 2567

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติบัติการ
จำนวน 11 อัตรา
ดังนี้
– ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1 อัตรา
– ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1 อัตรา
– สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 อัตรา
– สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 2 อัตรา
– สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 1 อัตรา
– สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี จํานวน 1 อัตรา
– สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 อัตรา
– สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 อัตรา
– สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 อัตรา
– ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 7 และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม2567 – 19 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ คือ เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2355 3388 ต่อ 103 หรือ 0 2354 3765

2. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์ใบสมัครได้ ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 7 และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ ส่งไปที่กลุ่มบริหารทรัพยากร บุคคล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร10400 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม2567 – 19 กรกฎาคม 2567 (ยึดตามประทับไปรษณีย์ต้นทาง) โดยวงเล็บมุมซอง ว่า “สมัครคัดเลือกฯ”

3. สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครได้ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ ๗ เป็นไฟล์ PDF หรือ JPEG และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมใน การสมัครคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 – 19 กรกฎาคม 2567 (เปิดรับเอกสารการสมัครฯ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 80.30 น. และปิดรับเอกสารสมัครฯ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น.) โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : hrnep2013@gmail.com ซึ่งผู้ที่เลือกสมัครวิธีนี้ เมื่อส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วต้องติดต่อกลับมาที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน เลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร  0 2354 3765 ในวันและเวลา ราชการ เพื่อยืนยันการส่ง ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของท่าน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับการได้รับใบ สมัครให้ท่านทราบเพื่อยืนยันการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ เอกสารการสมัครที่ส่งก่อนวันและเวลาเปิดรับสมัครหรือส่งหลังวันและเวลาปิดรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณา สําหรับการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องนําใบสมัครฉบับจริงและเอกสารที่
มีการรับรองสําเนาถูกต้องมายื่นภายในวันประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง

เอกสารประกอบการสมัครสอบไฟล์ 

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน