การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 – 10 กรกฎาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 – 10 กรกฎาคม 2567

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย
ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานใบการรถไฟแห่งประเทศไทย
จำนวน 27 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.-

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิซาเอก ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด กองตรวจสอบระบบสารสนเทศ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ( แบบ สด. 43 หรือ แบบ สด. 8 หรือ แบบ สด. 3 )
2. อายุไม่เกิน 34 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 44 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีสุฃภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน พิง ภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีความรู้ความสามารถในงานตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7. มีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด

2 ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิขา/วิซาเอก ทางสังคมศาสตร์ หรือการเงิน หรือสถิติ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาซีวอนามัยและความปลอดภัย
สังกัด ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ หากเปีนเพศขายจะต้องเปีนผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ( แบบ สด. 43 หรือ แบบ สด. 8 หรือ แบบ สด. 3 )
2. อายุไม่เกิน 34 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 44 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. มีความรู้ ความเช้าใจในกฎข้อบังคับ ระเบียบการ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์บีญหา สรุปเหตุผลและข้อเสนอแนะ
8. มีความสามารถในการติดตามผลงาน การประเมินผล การจัดวางแผน และแก้ไขบีญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในงานที่รับผิดขอบ
9. มิความรู้กฎหมายแรงงานและการแก้ไขบีญหาแรงงาน
9. มีฃีดความสามารถ (Competency) เปีนไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด

3 ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี
สาขาวิซา/วิซาเอก ทางสังคมศาสตร์ หรือการเงิน หรือสถิติ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาซีวอนามัยและความปลอดภัย
สังกัด ฝ่ายบริการสินค้า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ( แบบ สด. 43 หรือ แบบ สด. 8 หรือ แบบ สด. 3 )
2. อายุไม่เกิน34 ปีบริบูรณ ์นับถึงวันปิดรับสมัครยกเว้นลูกจ้างเฉพาะงานชองการรถไฟแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 44 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน พิง ภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีความรู้ความสามารถในการปฏิปีตงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
7. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
8. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
9. มีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด

4 ตำแหน่ง พนักงานการเดินรถ 6 จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิซา/วิซาเอก ทางบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือกฎหมาย
หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรืออาซีวอนามัยและความปลอดภัย หรือคอมพิวเตอร์ หรือ
สังกัด เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศขายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราฃการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 ( แบบ สด. 43 หรือ แบบ สด. 8 หรือ แบบ สด. 3 )
2. อายุไม่เกิน 34 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
อายุไม่เกิน 44 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันจดรับสมัคร
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สายตาดี มองเห็นสีได้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี) และการได้ยินเสียง
เป็นปกติทั้งสองข้าง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน พิง ภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีความรู้ความสามารถในงานเดินรถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7. มีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด

5 ตำแหน่ง บุคลากร 6 จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิซาเอก ทางการบริหารงานบุคคล หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประคาสนศาสตร์
หรือนิติศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือสถิติ หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร
หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือการศึกษา หรือเศรษฐศาสตร์
หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ หากเนินเพศชายจะต้องเนินผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 ( แบบ สด. 43 หรือ แบบ สด. 8 หรือ แบบ สด. 3 )
2. อายุไม่เกิน 34 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
อายุไม่เกิน 44 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน พิง ภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปีญหา สรุปเหตุผลและเสนอแนะ
8. มีขีดความสามารถ (Competency) เนินไปตามที่การรถไฟๆ กำหนด

6 ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิซาเอก ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโยธา) หรืออุตสาหกรรมศาสตร์
หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีการก่อสราง หรือภูมิสารสนเทศศาสตร์
หรือภูมสารสนเทศ หรือภูมิศาสตร์
สังกัด ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ หากเมินเพศขายจะต้องเมินผู้ที่พ้นภาระการรับราขการทหาร ตาม พรบ.รับราฃการทหาร
พ.ศ. 2497 ( แบบ สด. 43 หรือ แบบ สด. 8 หรือ แบบ สด. 3 )

2. อายุไม่เกิน 34 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
อายุไม่เกิน 44 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
4. มีความรู้ความเข้าใจในงานเทคนิคอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถประมวลภาพถ่ายทางอากาศ และโปรแกรมการทำงานด้าน GS ได้เมินอย่างดี
6. มีขีดความสามารถ (Competency) เมินไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด

7 ตำแหน่ง พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิซาเอก ท างพ าณ ิชยศาสตร์ ห รือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร
หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ
>

หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสถาฟ้ตยกรรมศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราขการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 ( แบบ สด. 43 หรือ แบบ สด. 8 )
2. อายุไม่เกิน 34 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
อายุไม่เกิน 44 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน พิง ภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีความรู้ความสามารถในงานเทคนิคอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7. มีความสามารถประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ และโปรแกรมการทำงานด้าน GS ไต้เป็นอย่างดี
<8. มีขีดความสามารถ (C om petency) เป็นไปตามที่การรถไฟๆ กำหนด

8 ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิซาเอก ทางบริหารธุรกิจ หรือการบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์
สังกัด แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักงานนโยบาย แผน วิจัย และพัฒนา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศขายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 ( แบบ สด. 43 หรือ แบบ สด. 8 หรือ แบบ สด. 3 )

2. อายุไม่เกิน 34 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

อายุไม่เกิน 44 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
4. สามารถไข้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน พิง ภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปีญหา และสรุปเหตุผล
8. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
9. มีขีดความสามารถ (C om petency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด

9 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิซาเอก ทางเศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจหรือวิศวกรรมศาสตร์
สังกัด งานประสานแผน 2 กองประสานแผนวิสาหกิจและปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายแผน วิจัย และพัฒนา

10 ตำแหน่ง เภสัชกร 6
อัตราเงินเดือน 17,830.- บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชาเอก เภสัซศาสตร์
สังกัด กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร สำนักงานแพทย์
จานวน 1 อิตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศขายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 ( แบบ สด. 43 หรือ แบบ สด. 8 หรือ แบบ สด. 3 )

2. อายุไม่เกิน 34 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

อายุไม่เกิน 44 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภา3 สัชกรรม โดยใบอนุญาตดังกล่าว จะต้องได้รับอนุญาต
และไม่หมดอายุ ก่อนวันปิดรับสมัคร
4. สายตาดีและมองเห็นสีไต้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
4. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟ้ง ภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีชีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด

11 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6 (ด้านงานห้องผ่าตัด) จานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,83(ว.- บาท
สาขาวิซา/วิซาเอก ปริญญาตรี พยาบาลศาลตรบัณฑิต
คุณวุฒิ พยาบาลศาสตร์
สังกัด แผนกบริหารงานห้องผ่าตัด กองบริหารงานการพยาบาล โรงพยาบาลบุรฉัตร สำนักงานแพทย์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร
พ.ศ. เอ497 ( แบบ สด. 43 หรือ แบบ สด. 8 หรือ แบบ สด. 3 )
2. อายุไม่เกิน 34 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันจดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
อายุไม่เกิน 44 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันจดรับสมัคร
3. ไต้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล โดยใบอนุญาตดังกล่าว
จะต้องได้รับอนุญาต และไม่หมดอายุ ก่อนวันจดรับสมัคร
4. สายตาดีและมองเห็นสีไต้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
4. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟ้ง ภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด

12 ตำแหน่ง นิติกร 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิซาเอก นิติศาสตร์
สังกัด สำนักงานอาณาบาล
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศขายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราขการทหาร ตาม พรบ.รับราฃการทหาร
พ.ศ. 2497 ( แบบ สด. 43 หรือ แบบ สด. 8 หรือ แบบ สด. 3 )
2. อายุไม่เกิน 34 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
อายุไม่เกิน 44 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปีตรับสมัคร
3. ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จากสภาทนายความ โดยใบอนุญาตดังกล่าว จะต้องไต้รับอนุญาต
และไม่หมดอายุ ก่อนวันปิดรับสมัคร
4. สายตาดีและมองเห็นสีไต้อย่างสมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
4. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟิง ภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีความรู้ความสามารถในวิชากฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7. มีความรู้กฎหมายแรงงานและแกิไฃป็ญหาแรงงาน
8. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ป้ญหา สรุปเหตุและเสนอแนะ
9. มีขีดความสามารถ (Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด

13 ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิซาเอก ทุกสาขาวิชา
สังกัด สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 ( แบบ สด. 43 หรือ แบบ สด. 8 หรือ แบบ สด. 3 )
2. อายุไม่เกิน 34 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันป็ดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะงานชองการรถไฟแห่งประเทศไทย
อายุไม่เกิน 44 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปีเดรับสมัคร
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ไปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ ความเช้าใจในกฎข้อบังคับ ระเบียบการ ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ และคำสั่งที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความรู้ ความสามารถในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีขีดความสามารถ
(Competency) เป็นไปตามที่การรถไฟฯ กำหนด

14 ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตริ
สาขาวิซา/วิซาเอก ทางสังคมศาสตร์ หรือการเงิน หรือสถิติ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาซีวอนามัยและความปลอดภัย
งานประชุม กองเลขานุการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
สังกัด ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศขายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 ( แบบ สด. 43 หรือ แบบ สด. 8 หรือ แบบ สด. 3 )
2. อายุไม่เกิน 3๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
อายุไม่เกิน 4๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สายตาดี
4. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
๕. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ข้อบังคับ ระเบียบการและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
6. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์บีญหา สรุปเหตุผลและเสนอแนะ
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
8. มีความรู้กฎหมายแรงงาน และการแก่ไขบีญหาแรงงาน
9. สามารถใข้คอมพิวเตอร์สำหรับใข้ในการสืบค้นข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล เพื่อสรุปวิเคราะห์ และ
นำเสนอผลงาน สามารถใข้โปรแกรม Microsoft Office ไต้เป็นอย่างดี

16 ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จานวน 1 อิตรา
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตริ
สาขาวิชา/วิซาเอก ทางวารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลซน หรือนิเทศศาสตร์
สังกัด งานเผยแพร่เอกสาร กองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์ประซาสัมพันธ์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ หากเนินเพศชายจะต้องเนินผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร ตาม พรบ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 ( แบบ สด. 43 หรือ แบบ สด. 8 หรือ แบบ สด. 3 )
2. อายุไม่เกิน 34นิบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
อายุไม่เกิน 44 นิบริบูรณ์ นับถึงวันจดรับสมัคร
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สายตาดี
4. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบ้ติหน้าที่
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ข้อบังคับ ระเบียบการและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
6. มีดวามสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์บีญหา สรุปเหตุผลและเสนอแนะ
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
8. มีความรู้กฎหมายแรงงาน และการแก้ไขบีญหาแรงงาน
9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เนินอย่างดี

สมัครทางเว็บไซต์ : https://railway.thaijobjob.com
เปิดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 10 กรกฎาคม 2567 )

แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน