กรมการข้าว เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 15,000 บาท / สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมการข้าว เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 15,000 บาท / สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการรับสมัคร

 • สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต
 • สังกัดกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว
  สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านการเกษตร3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ดี5. มีความอดทน ทุ่มเทกับงานที่ทำ ละเอียดรอบคอบ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย6. สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้7. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

  8. ถ้ามีความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร การส่งเสริมการเกษตร และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  9. ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ และโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น โรคความดันโลหิต ตามบอดสี โรคหัวใจ โรคที่สังคมรังเกียจ

  10. ไม่เป็นผู้ต้องเคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้ในศีลธรรมอันดี

  11. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 • อัตราค่าจ้าง
 • ปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน
 • วิธีสมัคร
 • 1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2566
 • 2. ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้
 • 3. สมัครโดยการส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: brpe319@gmail.com
 • หลักฐานประกอบการสมัคร1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน2. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ หรือใบรับรองการจบการศึกษา3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

  4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

  5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส

   

 • การคัดเลือกและประกาศผล1. สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น. ทางโทรศัพท์ที่ท่านได้กรอกไว้ในใบสมัคร2. คัดเลือกโดยวิธีการวัดความรู้ด้านข้าว วัดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และการสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ในวันที่ 19 พฤษภาคม 25663. ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
 • ติดต่อสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ชั้น 3 ห้อง 315 อาคารกรมการข้าว ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) โทรศัพท์ 0 2561 3987

แนวข้อสอบเตรียมสอบก.พ.หลักเกณฑ์ใหม่ ปี2566(คลิกดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ(คลิกดู)

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย(คลิกดู)งานอัฟเดท

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั ...

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2567

กรมเจ้าท่า  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัคร – 9 สิงหาคม 2567

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน