กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 26 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย  เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 26 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2566

แนวข้อสอบ กองบัญชาการกองทัพไทยษ์  (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง (อายุไม่เกิน 40 ปีเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ2526 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548)
– คุณวุฒิสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ(สาขาการบริหารธุรกิจ การบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้นศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์บริหารธุรกิจ)

2. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง (อายุไม่เกิน 40 ปีเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2526 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548)
– คุณวุฒิสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

3. ตำแหน่งพนักงานสัตวรักษ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง (อายุไม่เกิน 40 ปีเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2526 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548)
– คุณวุฒิสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสัตวแพทย์

4. ตำแหน่งช่างประปา
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิปวช. เงินเดือน  11,280 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิปวส. เงินเดือน  13,800บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง (อายุไม่เกิน 45 ปีเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2521 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548)
– คุณวุฒิปวช. – ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา)

5. ตำแหน่งช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิปวช. เงินเดือน  11,280 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิปวส. เงินเดือน  13,800บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง (อายุไม่เกิน 45 ปีเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2521 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548)
– คุณวุฒิปวช. – ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา)

6. ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนต์
จำนวน 1  อัตรา
คุณวุฒิปวช. เงินเดือน  11,280 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิปวส. เงินเดือน  13,800บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง (อายุไม่เกิน 40 ปีเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2526 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548)
– คุณวุฒิปวช. – ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา)

7. ตำแหน่งช่างกลการเกษตร
จำนวน 6 อัตรา
คุณวุฒิปวช. เงินเดือน  11,280 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิปวส. เงินเดือน  13,800บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง (อายุไม่เกิน 45 ปีเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2521 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548)
– คุณวุฒิปวช. – ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา)

8. ตำแหน่งพนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร
จำนวน 1  อัตรา
เงินเดือน  10,430 บาท  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง (อายุไม่เกิน 40 ปีเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2526 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548)
– คุณวุฒิ ม.6

9. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ม. 3 ม.6 เงินเดือน  10,430 บาท  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิปวช.  เงินเดือน  11,280 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิปวส. เงินเดือน  13,800บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง (อายุไม่เกิน 35 ปีเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2531 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548)
– คุณวุฒิม.3 – ม.6 และ ปวช. – ปวส. (พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา)

10. ตำแหน่งพนักงานบริการเชื้อเพลิง
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ม. 3 ม.6 เงินเดือน  10,430 บาท  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิปวช.  เงินเดือน  11,280 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิปวส. เงินเดือน  13,800บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง (อายุไม่เกิน 40 ปีเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2526 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548)
– คุณวุฒิม.3 – ม.6 และ ปวช. – ปวส. (พาณิชยการและบริหารธุรกิจทกสาขา )

11. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ม. 3 ม.6 เงินเดือน  10,430 บาท  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิปวช.  เงินเดือน  11,280 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิปวส. เงินเดือน  13,800บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง (อายุไม่เกิน 35 ปีเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2531 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548)
– คุณวุฒิม.3 – ม.6 และ ปวช. – ปวส. (พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา)

12. ตำแหน่งพนักงานธุรการ
จำนวน 1  อัตรา
คุณวุฒิ ม. 3 ม.6 เงินเดือน  10,430 บาท  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิปวช.  เงินเดือน  11,280 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิปวส. เงินเดือน  13,800บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง (อายุไม่เกิน 35 ปีเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2531 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548)
– คุณวุฒิม.3 – ม.6 และ ปวช. – ปวส. (พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา)

13. ตำแหน่งพนักงานบริการ
จำนวน 7  อัตรา
คุณวุฒิ ม. 3 ม.6 เงินเดือน  10,430 บาท  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิปวช.  เงินเดือน  11,280 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิปวส. เงินเดือน  13,800บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– คุณวุฒิม. 3 – ม.6 และ ปวช. – ปวส. (พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา)

การรับสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึงวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ในเวลาราชการ โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (http://afdc.rtarf.mi.th) หรือสแกน QR CODE และสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2193 6121 ต่อ 6426 โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ขอจํากัดจํานวนผู้สมัครของแต่ละตําแหน่งในปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากสถานที่จัดการสอบมีจํากัด (ระบบรับสมัครจะปิดเมื่อมีผู้เข้ารับสมัครเต็มจํานวนที่กําหนด)งานอัฟเดท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต ...

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปวส./ป.ตรี  เปิ ...

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

หมวดหมู่งาน