กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 21 – 30 พฤษภาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 21 – 30 พฤษภาคม 2567

ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน จำนวนอัตราที่รับสมัคร ค่าตอบแทน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

เงินเดือน  10,430 , 11,280 และ 13,800 บาท

ประเภท  บริการ

จำนวน  1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา  – ปวช. – ปวส. – อนุปริญญา – ม.6

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กล้องหรือการถ่ายภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาระดับปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นด้าน

การบริการ ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ให้คำแนะนำ ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบใน
ประเด็นที่ไม่มีความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธี ปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา

ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉาย ภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่าง ๆ การถ่ายภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว

วัน เวลา และสถานที่ ที่เปิดรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ กองสารนิเทศ อาคาร 12 ชั้น 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 02 205 1004 ตั้งแต่วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30  พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

>>> หนังสือเตรียมสอบราชการ <<<งานอัฟเดท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต ...

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปวส./ป.ตรี  เปิ ...

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

หมวดหมู่งาน