สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครผู้ให้คำปรึกษาด้านหลักประกันสุขภาพ 70 อัตรา เปิดรับสมัคร – 31 ก.ค. 67

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครผู้ให้คำปรึกษาด้านหลักประกันสุขภาพ 70 อัตรา เปิดรับสมัคร – 31 ก.ค. 67

ผู้ให้คำปรึกษาด้านหลักประกันสุขภาพ / สำนักบริการประชาชน / ส่วนงานขึ้นตรงเลขาธิการ / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : หลักสี่ , กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ชายและหญิง, อายุ : 20 – 45
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี
ประเภทการจ้าง : พนักงานจ้างตามระเบียบ HR งบบุคลากร
70 ตำแหน่ง

สาขา

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์
หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
คุณสมบัติ


ประสบการณ์ในการทำงาน

การสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน

– มีบุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ไหวพริบดี และมีความอดทนต่อการใช้อารมณ์ของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ และสามารถปฎิบัติงานนอกเวลาทำการได้
– มีทัศนคติที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีมประสานความร่วมมือกับคนอื่นได้ มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี
สมรรถนะพื้นฐานสำหรับตำแหน่ง


หน้าที่รับผิดชอบหลัก

๑. ปฏิบัติงานในวัน เวลา สถานที่ที่สำนักงานกำหนด และสามารถทำงานเป็นกะได้
๒. รับเรื่องจากทุกช่องทาง เพื่อบริการข้อมูล ตอบปัญหา ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพและการเข้ารับบริการสาธารณสุข๓. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การใช้สิทธิและการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งประสานหาเตียงให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ
๔. ประสานชี้แจงและเจรจาไกล่เกลี่ยเบื้องต้น กรณีมีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การใช้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพ
๕. ให้บริการเชิงรุกเพื่อบริการข้อมูล แนะนำบริการ ติดตามนัดหมายและสำรวจ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ด้านหลักประกันสุขภาพ
๖. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การออกบูธจัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ การลงพื้นที่ให้ข้อมูลเชิงรุก การเข้าร่วมประชุม อบรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานบริการ ๑๓๓๐ Contact Center
๗. สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ไม่ปกติได้ เช่น สถานการณ์โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติเหตุจลาจลฯ
๘. กรณีที่มีผู้รับบริการสอบถามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ สามารถให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
๙. เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง ให้แก่ผู้รับจ้างเข้าใหม่ได้
๑๐. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตอบปัญหา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานหาเตียงให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่สำนักงานมอบหมายภายใต้ภารกิจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป้าหมายของงาน


เงื่อนไขอื่น ๆ

นักศึกษาจบใหม่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. การทดสอบเบื้องต้น มีดังนี้
1.1 ทดสอบด้านทัศนคติ ใช้เวลา 15 นาที
1.2 ทดสอบปฏิบัติการใช้พิมพ์ดีดและการจับประเด็น โดยสำนักต้นสังกัด
2. การคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อทำแบบทดสอบเบื้องต้น หรือเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาและกรณีที่ผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ ให้เสนอต่อเลขาธิการฯ พิจารณาเป็นรายกรณีๆ ไป

สมัครทางเว็บไซต์ : https://jobboard.nhso.go.th/

แนวข้อสอบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน