สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครเป็นพนักงานประกันสังคม 38 อัตรา เงินเดือน 20,000-180,000 บาท บัดนี้-31พ.ค.66

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครเป็นพนักงานประกันสังคม 38 อัตรา เงินเดือน 20,000-180,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2566
สำนักงานประกันสังคมประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. กลุ่มงานลงทุน
1.1 ผู้บริหารสายงานลงทุน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 180,000 บาท
1.2 นักจัดการลงทุนอาวุโส ระดับ 5 จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 115,000 บาท
1.3 นักจัดการลงทุนอาวุโส ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
1.4 นักจัดการลงทุน ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 55,000 บาท
1.5 นักจัดการลงทุน ระดับ 2 จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 40,000 บาท
1.6 นักจัดการลงทุน ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 20,000 บาท

2. กลุ่มงานบริหารความเสียงและกับการลงทุน
2.1 ผู้บริหารสายงานบหารความเสียง ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 180,000 บาท
2.2 นักจัดการความเสียงด้านการลงทุนอาวุโส ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
2.3 นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาวุโส ระตับ 5 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 115,000 บาท
2.4 นักจัดการความเสียงด้านปฏิปัติการอาวุโส ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน
3.1 ผู้บริหารสายงานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 180,000 บาท
3.2 นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโส ระตับ 4 จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
3.3 นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส ระต้บ 4 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
3.4 นักยุทธศาสตร์การลงทุน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 40,000 บาท
3.5 นักวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 55,000 บาท
3.6 นักวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 40,000 บาท
3.7 นักวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 1 จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 20,000 บาท

4. กลุ่มงานบัญชีและประมวลผลการลงทุน
4.1 นักบัญชีและประมวลผลการลงทุนอาวุโส ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
4.2 นักสารสนเทศต้านการลงทุนอาวุโส ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
4.3 นักบัญชีและประมวลผลการลงทุน ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 20,000 บาท
4.4 นักสารสนเทศด้านการลงทุน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 55,000 บาท
4.5 นักสารสนเทศต้านการลงทุน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 40,000 บาท

คุณสมบัติของพนักงานประกันสังคม
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดบีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบบีบริบูรณ์ เว้นแต่กรณีมีเหตุผล
ความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ของสำนักงานอาจจ้างผู้ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการกำหนด
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
(14) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่เลขาธิการกำหนดไว้ในประกาศ
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็นหรือเหมาะสม
กับภารกิจของสำนักงาน
ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการสรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ทำสัญญาจ้างต้องนำใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามตำแหน่งและระดับตำแหน่ง
ที่สมัคร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดคุณสมบัติ (ตามเอกสารแนบ)

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่1- 31 พฤษภาคม 2566
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.sso.go.th และส่งใบสมัครได้ทาง e-mail : Recruit@sso.go.th
ช่องทางเดียวเท่านั้น โดยให้ส่งเอกสารเป็นรูปแบบของไฟล์ PDF ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

แนวข้อสอบเตรียมสอบก.พ.หลักเกณฑ์ใหม่ ปี2566(คลิกดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ(คลิกดู)

แนวข้อสอบข้างานราชการ(คลิกดู)งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2567

กรมที่ดิน  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ  145 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัคร 27 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สม ...

หมวดหมู่งาน