สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครเป็นพนักงานประกันสังคม 38 อัตรา เงินเดือน 20,000-180,000 บาท บัดนี้-31พ.ค.66

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครเป็นพนักงานประกันสังคม 38 อัตรา เงินเดือน 20,000-180,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2566
สำนักงานประกันสังคมประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. กลุ่มงานลงทุน
1.1 ผู้บริหารสายงานลงทุน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 180,000 บาท
1.2 นักจัดการลงทุนอาวุโส ระดับ 5 จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 115,000 บาท
1.3 นักจัดการลงทุนอาวุโส ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
1.4 นักจัดการลงทุน ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 55,000 บาท
1.5 นักจัดการลงทุน ระดับ 2 จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 40,000 บาท
1.6 นักจัดการลงทุน ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 20,000 บาท

2. กลุ่มงานบริหารความเสียงและกับการลงทุน
2.1 ผู้บริหารสายงานบหารความเสียง ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 180,000 บาท
2.2 นักจัดการความเสียงด้านการลงทุนอาวุโส ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
2.3 นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาวุโส ระตับ 5 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 115,000 บาท
2.4 นักจัดการความเสียงด้านปฏิปัติการอาวุโส ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน
3.1 ผู้บริหารสายงานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 180,000 บาท
3.2 นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโส ระตับ 4 จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
3.3 นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส ระต้บ 4 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
3.4 นักยุทธศาสตร์การลงทุน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 40,000 บาท
3.5 นักวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 55,000 บาท
3.6 นักวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 40,000 บาท
3.7 นักวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 1 จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 20,000 บาท

4. กลุ่มงานบัญชีและประมวลผลการลงทุน
4.1 นักบัญชีและประมวลผลการลงทุนอาวุโส ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
4.2 นักสารสนเทศต้านการลงทุนอาวุโส ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
4.3 นักบัญชีและประมวลผลการลงทุน ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 20,000 บาท
4.4 นักสารสนเทศด้านการลงทุน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 55,000 บาท
4.5 นักสารสนเทศต้านการลงทุน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 40,000 บาท

คุณสมบัติของพนักงานประกันสังคม
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดบีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบบีบริบูรณ์ เว้นแต่กรณีมีเหตุผล
ความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ของสำนักงานอาจจ้างผู้ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการกำหนด
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
(14) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่เลขาธิการกำหนดไว้ในประกาศ
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็นหรือเหมาะสม
กับภารกิจของสำนักงาน
ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการสรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ทำสัญญาจ้างต้องนำใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามตำแหน่งและระดับตำแหน่ง
ที่สมัคร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดคุณสมบัติ (ตามเอกสารแนบ)

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่1- 31 พฤษภาคม 2566
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.sso.go.th และส่งใบสมัครได้ทาง e-mail : Recruit@sso.go.th
ช่องทางเดียวเท่านั้น โดยให้ส่งเอกสารเป็นรูปแบบของไฟล์ PDF ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

แนวข้อสอบเตรียมสอบก.พ.หลักเกณฑ์ใหม่ ปี2566(คลิกดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ(คลิกดู)

แนวข้อสอบข้างานราชการ(คลิกดู)


งานอัฟเดท

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ หลายอัตรา ป.ตรี หลายสา ...
อ่านเพิ่มเติม

เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต. 2566 เตรียมเปิดรับสมัครสอบ อัพเดทล่าสุด(19/05/2566)

เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต. 2566 เตรียมเปิดรับสมัครสอบ อัพเดทล่าสุด(19/05/2566) เมื่อว ...
อ่านเพิ่มเติม

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนาย 2566

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแ ...
อ่านเพิ่มเติม

หมวดหมู่งาน