สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 5 อัตรา

หางานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 พฤษภาคม 2564

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน 15000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บรืหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 11400 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ อัตราเงินเดือน 10690 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกอบการสมัคร >>>ไฟล์เอกสาร<<<