ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2564

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

บริษัทไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครเข้าปฏิบัติงาน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2564

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.หัวหน้าส่วนงบประมาณและวิเคราะห์ต้นทุน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
-มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและจัดท้างบประมาณประจําปีรวมถึงภาพรวมของธุรกิจได้
-สามารถควบคุมการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามแผนได้ดี
-มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริการ
-มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดทํางบประมาณ
-มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการวิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา
-สามารถจัดทํารายงานวิเคราะห์ต้นทุน จัดทํางานรายงานต้นทุนเปรียบเทียบรายเดือนและไตรมาสได้เป็นอย่างดี
-ใช้โปรแกรมบัญชีระบบ ERP (SAP / NAV / Oracle) ได้เป็นอย่างดี
-มีประสบการณ์ ในการทํางานระดับหัวหน้า อย่างน้อย 3 ปี
-ติดต่อประสานกับหน่วยงาน ภายนอกและภายใน องค์กรได้เป็นอย่างดี
-มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษธในการวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา

2.หัวหน้าส่วนการเงิน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
-สามารถบริหารจัดการและวางแผนกระแสเงินสดของบริษัทได้
-สามารถพิจารณา วิเคราะห์ จัดทําแผนงานพัฒนาระบบการทํางานในส่วนของด้านรายได้และกระแสเงินสต เพื่อให้สอดคล้องกับุรกิจบริษัท

-ควบคุมและตรวจสอบบัญชีด้านรายได้และการชําระเงินให้ถูกต้อง
-ประสานงานกับสถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลทีมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
-จัดทํางบกระแสเงินสดและประมาณการเงินสดได้
-มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีระบบ ERP (SAP / NAV / Oracle))
-มีประสบการณ์ในการบริหารกระแสเงินสด และมีประสบการณ์ในการปิดงบการเงิน
-มีประสบการณ์ ในการทํางาน ระดับหัวหน้า อย่างน้อย 3 – 5 ปี

3.ผู้เชี่ยวชาญกำกับดูแลองค์กรและควบคุมคุณภาพ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความสามารถกําหนดแผนการจัดทําเอกสารคุณภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่องค์กรกําหนด
– สามารถจัดทํานโยบายเรื่อง การขึ้นทะเบียนเฉกสาร การจัดทํา การทบทวน จัดเก็บและ ทําลายเอกสาร คุณภาพเพื่อเป็นกรอบในการควบคุมดูแลให้การบริหารจัดการเอกสารคุณภาพ
องหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ที่องค์กรกําหนด
– ติดตาม ประเมินผล เอกสารคุณภาพไปใช้งาน อย่างถูกต้องตามแผนงานและเป้าหมายที่กําหนด ทบทวนแผนงาน ตามแผนงานที่วางไว้
– จัดทํานโยบายและแนวทางการดําเนินการด้านบริหารความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้ครอบคลุมการค้นหาความเสี่ยง ประเมินและการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
– ติดตามประเมินผลกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของบริษัท

 

– สามารถดําเนินการรวบรวมเก็บข้อมูลการดําเนินการตามตัวชี้วัด(KPI) ทั้งในระดับหน่วยงานและ บริษัท วิเคราะห์ ข้อมูล และจัดทํารายงาน เพื่อสื่อสารแก่หน่วยงานและผู้บริหารและเป็นข้อมูล สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
– สามารถจัดทําการเปรียบเทียบตัวชี้วัด Benchmark น่าข้อมูลตัวชี้วัด Benchmark และการ ปฏิบัติที่ดีที่สุด Best practice สื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้เกิดปรับปรุงกระบวนการทํางานทั้งใน ระดับหน่วยงานและบริษัท
– สามารถศึกษา วิเคราะห์ สืบค้น และประมวลข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานตาม มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเข้าด้วยกัน
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/ SSF / C / TQM / GMP /PKC3 ด้านกํากับดูแลองค์กร
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการกํากับดูแลองค์กรที่ดี (GAC / CG)
– สามารถจัดทํารายงาน / ให้ข้อคิดเห็น / เสนธแนะ วิธีการนําเสนอระดับบริหารเพื่อสนับสนุนให้เกิดการกํากับดูแลองค์กรที่ดี

4.หัวหน้าส่วนบริหารกลาง
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ป.ตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ควบคุมงานสารบรรณเอกสารเข้าออกเพื่อเสนอ กก.ผจก. ดําเนินการจัดเก็บเอกสาร เข้า-ออกและจัดทําสารบรรณเอกสาร ประกาศ ตําสั่ง บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
-ดำเนินการ จัดแผนงาน ประสานงาน และอํานวยการ ในการนําเสนอวาระ การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริษัท
-สามารถการจัดทํารายงานการประชุม มติที่ประขุม และข้อสังเภตจากคณะกรรมการบริษัทการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได
-ควบคุม/ตรวจสอบความถูกต้องการจัดเก็บเอกสาร ค่าใช้จ่ายค่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนการประขุมกรรมการโดยบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-สามารถควบคุมและดําเนินการจัดทําเอกสารรายงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
-สามารถควบคุมระบบงานเทคโนโลยีสารสบเทศที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานกลางอย่างมีประสิหธิภาพ
-สามารถควบคุม คําเนินการจัดทําเอกสารตามระบบ IOS ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานกลาง
-จัดทําแผนงานค้านบริหารงานภลาง และจัดทํางบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ
-ควบคุม และกํากับดูแลการจัดทําเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นการยื่น เข้า -ออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
-ดําเนินการ กํากับดูแล ทบทวน สอบทาน กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ข้อบังคับการทํางานเภายโบองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ คตามระเบียบที่กําหนด
-ฝึกอบรม สอนงาน ควบคุม บริหาร สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีประสบการณ์ในงานธุรการ บริหารงานกลาง เลขบุการบริหาร Personel Assistant อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.thpd.co.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วส่ง EMS มาที่ ฝ่ายอํานวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2831-3704 ต่อ 110 หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอํานวยการ ในวันและเวลาทําการปกติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2564 หรือสามารถสมัครได้ทางอินเทอรเน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.thpd.co.th/index.php/th/join-our-team/online-application-form


354 Views

งานอัฟเดท

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี บัดนี้-31มี.ค.66

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี บัดนี้-31มี.ค.66 สำนักพัฒนานโยบา ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 – 20 เมษายน 2566

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับส ...
อ่านเพิ่มเติม

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...
อ่านเพิ่มเติม

กรุงไทย เปิดรับสมัครงาน มากกว่า 50 อัตรา / หลายสาขา

กรุงไทย เปิดรับสมัครงาน มากกว่า 50 อัตรา กรุงไทยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ร่วมเป็นส ...
อ่านเพิ่มเติม

หมวดหมู่งาน