ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2564

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

บริษัทไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครเข้าปฏิบัติงาน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2564

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.หัวหน้าส่วนงบประมาณและวิเคราะห์ต้นทุน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
-มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและจัดท้างบประมาณประจําปีรวมถึงภาพรวมของธุรกิจได้
-สามารถควบคุมการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามแผนได้ดี
-มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริการ
-มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดทํางบประมาณ
-มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการวิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา
-สามารถจัดทํารายงานวิเคราะห์ต้นทุน จัดทํางานรายงานต้นทุนเปรียบเทียบรายเดือนและไตรมาสได้เป็นอย่างดี
-ใช้โปรแกรมบัญชีระบบ ERP (SAP / NAV / Oracle) ได้เป็นอย่างดี
-มีประสบการณ์ ในการทํางานระดับหัวหน้า อย่างน้อย 3 ปี
-ติดต่อประสานกับหน่วยงาน ภายนอกและภายใน องค์กรได้เป็นอย่างดี
-มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษธในการวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา

2.หัวหน้าส่วนการเงิน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
-สามารถบริหารจัดการและวางแผนกระแสเงินสดของบริษัทได้
-สามารถพิจารณา วิเคราะห์ จัดทําแผนงานพัฒนาระบบการทํางานในส่วนของด้านรายได้และกระแสเงินสต เพื่อให้สอดคล้องกับุรกิจบริษัท

-ควบคุมและตรวจสอบบัญชีด้านรายได้และการชําระเงินให้ถูกต้อง
-ประสานงานกับสถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลทีมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
-จัดทํางบกระแสเงินสดและประมาณการเงินสดได้
-มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีระบบ ERP (SAP / NAV / Oracle))
-มีประสบการณ์ในการบริหารกระแสเงินสด และมีประสบการณ์ในการปิดงบการเงิน
-มีประสบการณ์ ในการทํางาน ระดับหัวหน้า อย่างน้อย 3 – 5 ปี

3.ผู้เชี่ยวชาญกำกับดูแลองค์กรและควบคุมคุณภาพ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความสามารถกําหนดแผนการจัดทําเอกสารคุณภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่องค์กรกําหนด
– สามารถจัดทํานโยบายเรื่อง การขึ้นทะเบียนเฉกสาร การจัดทํา การทบทวน จัดเก็บและ ทําลายเอกสาร คุณภาพเพื่อเป็นกรอบในการควบคุมดูแลให้การบริหารจัดการเอกสารคุณภาพ
องหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ที่องค์กรกําหนด
– ติดตาม ประเมินผล เอกสารคุณภาพไปใช้งาน อย่างถูกต้องตามแผนงานและเป้าหมายที่กําหนด ทบทวนแผนงาน ตามแผนงานที่วางไว้
– จัดทํานโยบายและแนวทางการดําเนินการด้านบริหารความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้ครอบคลุมการค้นหาความเสี่ยง ประเมินและการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
– ติดตามประเมินผลกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของบริษัท

 

– สามารถดําเนินการรวบรวมเก็บข้อมูลการดําเนินการตามตัวชี้วัด(KPI) ทั้งในระดับหน่วยงานและ บริษัท วิเคราะห์ ข้อมูล และจัดทํารายงาน เพื่อสื่อสารแก่หน่วยงานและผู้บริหารและเป็นข้อมูล สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
– สามารถจัดทําการเปรียบเทียบตัวชี้วัด Benchmark น่าข้อมูลตัวชี้วัด Benchmark และการ ปฏิบัติที่ดีที่สุด Best practice สื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้เกิดปรับปรุงกระบวนการทํางานทั้งใน ระดับหน่วยงานและบริษัท
– สามารถศึกษา วิเคราะห์ สืบค้น และประมวลข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานตาม มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเข้าด้วยกัน
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/ SSF / C / TQM / GMP /PKC3 ด้านกํากับดูแลองค์กร
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการกํากับดูแลองค์กรที่ดี (GAC / CG)
– สามารถจัดทํารายงาน / ให้ข้อคิดเห็น / เสนธแนะ วิธีการนําเสนอระดับบริหารเพื่อสนับสนุนให้เกิดการกํากับดูแลองค์กรที่ดี

4.หัวหน้าส่วนบริหารกลาง
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ป.ตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ควบคุมงานสารบรรณเอกสารเข้าออกเพื่อเสนอ กก.ผจก. ดําเนินการจัดเก็บเอกสาร เข้า-ออกและจัดทําสารบรรณเอกสาร ประกาศ ตําสั่ง บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
-ดำเนินการ จัดแผนงาน ประสานงาน และอํานวยการ ในการนําเสนอวาระ การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริษัท
-สามารถการจัดทํารายงานการประชุม มติที่ประขุม และข้อสังเภตจากคณะกรรมการบริษัทการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได
-ควบคุม/ตรวจสอบความถูกต้องการจัดเก็บเอกสาร ค่าใช้จ่ายค่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนการประขุมกรรมการโดยบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-สามารถควบคุมและดําเนินการจัดทําเอกสารรายงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
-สามารถควบคุมระบบงานเทคโนโลยีสารสบเทศที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานกลางอย่างมีประสิหธิภาพ
-สามารถควบคุม คําเนินการจัดทําเอกสารตามระบบ IOS ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานกลาง
-จัดทําแผนงานค้านบริหารงานภลาง และจัดทํางบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ
-ควบคุม และกํากับดูแลการจัดทําเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นการยื่น เข้า -ออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
-ดําเนินการ กํากับดูแล ทบทวน สอบทาน กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ข้อบังคับการทํางานเภายโบองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ คตามระเบียบที่กําหนด
-ฝึกอบรม สอนงาน ควบคุม บริหาร สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีประสบการณ์ในงานธุรการ บริหารงานกลาง เลขบุการบริหาร Personel Assistant อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.thpd.co.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วส่ง EMS มาที่ ฝ่ายอํานวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2831-3704 ต่อ 110 หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอํานวยการ ในวันและเวลาทําการปกติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2564 หรือสามารถสมัครได้ทางอินเทอรเน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.thpd.co.th/index.php/th/join-our-team/online-application-formงานอัฟเดท

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง  หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไ ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ...

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 18000 ส่วนกลาง สมัคร 8 – 27 ธันวาคม 2566

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา  เงินเดือน 18000  ส่วนกลา ...

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม 2566

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้ ...

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 126 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2566

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 126 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ...

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา วันที่ 4 ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-19 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ...

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม – 3 มกราคม 2567

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม - 3 มกราค ...

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธัน ...

หมวดหมู่งาน