กรมธนารักษ์  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  1 -19 กรกฎาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมธนารักษ์  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  1 -19 กรกฎาคม 2567

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือ
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือ
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
7. สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือ
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ
10. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือ
12. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
13. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

7. ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือ
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ
3. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน

8. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1. สาขาวิชาโยธา หรือ
2. สาขาวิชาสำรวจ หรือ
3. สาขาวิชาการก่อสร้าง

9. ตำแหน่งนายช่างโยธา
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1. สาขาวิชาโยธา หรือ
2. สาขาวิชาสำรวจ หรือ
3. สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ
4. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

10. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1. สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือ
2. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ
4.. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือ
5. สาขาวิชาเครื่องกล

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

12. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

13. ตำแหน่งผู้ช่วยชางทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ่นไป (ม.3 ขึ่นไป)

14. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป (ป.5 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย (ซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ปิดรับสมัคร)

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/

แนวข้อสอบกรมธนารักษ์ (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)

 งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน