ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 พฤศจิกายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 พฤศจิกายน 2566

✅แนวข้อสอบธนาคารอาคารสงเคราะห์ (กดดู)

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
ปีบัญชี 2566 (ครั้งที่ 2)

ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ
จำนวนความต้องการประมาณ 21 อัตรา ประกอบด้วย
1. ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ฝทส.) จำนวน 4 อัตรา
2. ฝ่ายพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ (ฝพส.) จำนวน 5 อัตรา
3. สำนักแผนดิจิทัลเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สผส.) จำนวน 8 อัตรา
4. สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สตท.) จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566)
2. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายวิศวกรรมอิล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โดยเป็นการระบุในใบรายงานผลการศึกษา (Transcipt) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็นสาขาวิชาวิชาเอกโปรแกรมวิชา/แขนงวิชา(Major) เท่านั้น ธนาคารจะพิจารณาวุฒิ การศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือ
คำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

3. หากมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
(1) FrontEnd – WEB Application, html, JavaScript, ReactJS, AngularJS,
Mobile Application, React native, Flutter
(2) BackEnd – Golang, JAVA
(3) Data Analytic – Python,.net, R
(4) Devops – CIV/CD, Jenkins, Ansible, Container
2.4 หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate
ระบบ ATM หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี สารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking หรือโปรแกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคาร บริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP, CISA, CISM, CompTIA,
IPTE เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. มีความรู้ความสามารถในสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
7. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน ข้อ 4.3 หรือ 4.4 มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับถึงวันที่สิ้นสุดรับสมัคร จะพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ทำงานตามแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้าง ของธนาคาร

การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถ
สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2566 (วันสุดท้ายปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน