เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2567 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 29 มกราคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2567 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 29 มกราคม 2567

✅แนวข้อสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ (กดดู)

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจําปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติที่สําคัญของผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

2. ชายโสด
2.1 บุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549) เว้น แต่เป็นผู้ที่สําเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือศูนย์การฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก หรือ ผู้ที่มีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) แสดงว่า ผ่านการตรวจเลือก “ร่างกายสมบูรณ์ดี” ผลการจับสลาก “ดํา” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้าประจําการพอ ไม่ต้องส่งเข้าประจําการ” อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2545)
2.2 ทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งจะครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2543) ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ สําหรับวิธีนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.3 ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2543) ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ สําหรับวิธีนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.4 อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2543) ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ สําหรับวิธีนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
3.  มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

3. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
4. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสูติบัตร)
5. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา นักเรียน หรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

6. ทหารกองประจําการ อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ สําเนาหนังสือสําคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.8) หรือ สําเนาบัตรอนุญาตใช้แทนหนังสือสําคัญทหารกองหนุน ชั่วคราว (เฉพาะทหารกองประจําการ อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ)


การรับสมัครสอบ
1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 28 มกราคม 2567  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th

2. รับสมัครพร้อมให้คําแนะนําการสมัครที่ สวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หนองตะเคียน) อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2567
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดําเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนําให้ถูกต้อง

การรับเอกสารคะแนนเพิ่ม และหลักฐานความสามารถทางการกีฬา
(เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เท่านั้น)

ให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดําเนินการโดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนํา โดยแนบไฟล์ลงในระบบการรับสมัครทาง Internet ให้ถูกต้อง

การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรายละเอียด จะแจ้งให้ทราบในบัตรประจําตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดไฟล์คําแนะนําการสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจําปีการศึกษา 2567 ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 0 2435 1629 0 2475 3632 และ 0 2475 3663 ในวันและเวลาราชการงานอัฟเดท

องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 9 – 30 เมษายน 2567

องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 9 ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ...

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา /

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / หลายตำแหน่ง หล ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 – 30 เมษายน 67

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน