ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงาน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงาน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

แนวข้อสอบธ.ก.ส. (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา และสถาปนิก ปีบัญชี 2566

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็น ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา และสถาปนิก บัญชี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานสถาปนิก
เงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)
2. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม งานเทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมผังเมือง มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน การออกแบบและตกแต่งภายใน การออกแบบและตกแต่ง สถาปัตยกรรมผังเมือง โยธาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

1.2 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานวิศวกรโยธา
เงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)
2. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาและการศึกษา เทคโนโลยีโยธา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการก่อสร้าง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

1.3  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานวิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)
2. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม ไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เทคโนโลยีไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตหรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

#2.การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com/(ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “ผู้ช่วยพนักงานวิศวกรไฟฟ้า”
หรือ “ผู้ช่วยพนักงานวิศวกรโยธา” หรือ ผู้ช่วยพนักงานสถาปนิก” ได้เพียงตำแหน่งเดี๋ยวเท่านั้น ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 (วันสุดท้ายปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

 งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน