ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงาน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงาน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

แนวข้อสอบธ.ก.ส. (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา และสถาปนิก ปีบัญชี 2566

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็น ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา และสถาปนิก บัญชี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานสถาปนิก
เงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)
2. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม งานเทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมผังเมือง มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน การออกแบบและตกแต่งภายใน การออกแบบและตกแต่ง สถาปัตยกรรมผังเมือง โยธาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

1.2 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานวิศวกรโยธา
เงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)
2. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาและการศึกษา เทคโนโลยีโยธา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการก่อสร้าง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

1.3  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานวิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)
2. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม ไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เทคโนโลยีไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตหรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

#2.การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com/(ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “ผู้ช่วยพนักงานวิศวกรไฟฟ้า”
หรือ “ผู้ช่วยพนักงานวิศวกรโยธา” หรือ ผู้ช่วยพนักงานสถาปนิก” ได้เพียงตำแหน่งเดี๋ยวเท่านั้น ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 (วันสุดท้ายปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

 งานอัฟเดท

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง  หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไ ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ...

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 18000 ส่วนกลาง สมัคร 8 – 27 ธันวาคม 2566

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา  เงินเดือน 18000  ส่วนกลา ...

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม 2566

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้ ...

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 126 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2566

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 126 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ...

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา วันที่ 4 ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-19 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ...

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม – 3 มกราคม 2567

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม - 3 มกราค ...

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธัน ...

กรมยุทธบริการทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2566

กรมยุทธบริการทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ  13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ว ...

หมวดหมู่งาน