กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 500 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 -17 มีนาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ  500 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 -17 มีนาคม 2567

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2567 โดยวิธีการคัดเลือก

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งรองผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่นักเรียน) กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
กองบัญชาการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจในสถานศึกษาของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจจะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ สิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรียกว่าสายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ใช้อักษรของสายสอบ คือ กห.๓๑ จำนวน 500 อัตรา

>>>แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน(กดดู)<<<

>>>แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)<<<

>>>แนวข้อสอบข้าราชการ 2567 (กดดู)<<<

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัครคัดเลือกที่จะได้รับ การบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้
1. มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก และผนวก ข
ท้ายประกาศนี้
2. ผู้สมัครสอบเป็นบุคคล เพศชาย และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการ ในกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) โดยให้รวมถึงทหารกองหนุนที่จะปลดประจําการก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2567 หรือก่อนวันที่กําหนดให้มีคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการตํารวจ (นักเรียนนายสิบตํารวจ) หากมีการเลื่อนแผนปฏิบัติงาน การสอบออกไป แล้วแต่กรณี สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 17 มีนาคม 2567) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2540 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2549
4. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
5. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร จากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 17 มีนาคม 2567)
6. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว
7. ผู้สมัครสอบไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัคร หรือสิทธิในการได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือ เรียกร้องสิทธิใด ๆ ให้แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ สําหรับคุณวุฒิที่ไม่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครสอบให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสานกับสถานศึกษาที่ได้สําเร็จการศึกษาๆ
เพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษาที่สําเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. มีหนังสือรับรองว่าระหว่างอยู่ในกองประจําการหรือระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้มีวินัยดี ไม่มีประวัติการขาดราชการ หนีราชการ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รับรองโดยผู้บังคับบัญชาระดับกองร้อยขึ้นไป
ประกาศรับสมัครนี้
9. สําหรับข้าราชการตํารวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตํารวจ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตาม
10. ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตํารวจยังไม่ถึง 1 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
11. ผู้ที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครนี้
12. ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนําไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตํารวจ หรือประกอบการพิจารณาการฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องพ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การรับสมัคร
วิธีการสมัคร กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://policeadmission.thaijobjob.com โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 17 มีนาคม 2567 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา (รับสมัครทาง อินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น) ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดําเนินการ คือ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โดยฝ่ายอํานวยการ 1 กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ชั้น 2 อาคารจุลละพรามหณ์ เลขที่ 1279 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2279 4370 เว็บไซต์ www.bpp.go.th
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตและสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นงานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน