สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (หลายอัตรา) ตั้งแต่ วันที่ 18 เม.ย. – 9 พ.ค. 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (หลายอัตรา) ตั้งแต่ วันที่ 18 เม.ย. – 9 พ.ค. 2567

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงานในสำนักงานศาลยุติธรรม
1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
-รับทั้งชายและหญิง อายุ 20 – 35 ปีบริบูรณ์
(ณ วันยื่นใบสมัคร)
– ปริญญาตรี
1. สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ
2. สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทั้ง 2 สาขา
วิชา ต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทย อย่างน้อย 2 วิชา คือ
ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ครบทุกลักษณะ หรือ

3. รป.บ. (ตร.) จาก ร.ร. นายร้อยตำรวจ

– เคยผ่านงานการรักษาความปลอดภัย หรือการปราบปราม
หรือการสืบสวน หรือการสอบสวน หรืองานตรวจสอบประวัติ
พฤติการณ์บุคคล ที่ควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ หรืองาน
บริหารระบบ การรักษาความปลอดภัย หรืองานธุรการของ
ศาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

1.2 เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
-รับทั้งชายและหญิง อายุ 20 – 27 ปีบริบูรณ์
(ณ วันยื่นใบสมัคร)
1. ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ
2. อนุปริญญาทุกสาขาวิชา ที่กำหนดระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิ ม.ปลายหรือเทียบเท่า หรือ
3. ประกาศนียบัตรจาก ร.ร.นายสิบตำรวจ ร.ร.นายสิบทหารบก
ร.ร.จ่อากาศ ร.ร.ชุมพลทหารเรือหรือเทียบเท่า ที่มีหลักสูตร
กำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1ปี ต่อจากวุฒิ ม.ปลาย หรือ
ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิ ม.ต้นหรือเทียบเท่า

-ไม่ต้องมีประสบการณ์

** ไม่มีภาค ก ก็สามารถสมัครได้ **

2. การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18 เม.ย. – 9 พ.ค. 2567

ประกาศรับสมัคร*
รอประกาศอย่างเป็นทางการ

 

แนวข้อสอบสำนักงบประมาณ(กดดู)

แนวข้อสอบสำหรับคนมีเวลาน้อย(กดดู)งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน