กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 10 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 25 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 10 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 25 มิถุนายน 2567

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน

1 นิติกร
จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาพาณิชยศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์ สาขาสถิติศาสตร์

3 นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขา

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิซาใดวิซาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์

5 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน การบัญชี พาณิชย์ศาสตร์ บริหารธุรกิจ
การจัดการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่มีการเรียนวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ในสาขาวิซาการบัญชี พาณิชยการ
การจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ

7 พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,430 .- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก

การรับสมัคร
1 สมัครด้วยตนเอง ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือพิมพ์ใบสมัครได้ทาง
Internet ใน Website www.dep.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐาน
ตามข้อ 4 โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ที่อยู่
914 ชั้น 4 อาคารเอวิออน ถนนพระรามที่ ๕ แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่วันที่
18 – 25 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ คือเวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ หมายเลขโทรศัพท์ 02 106 9302
2 สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E- mail) ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครได้ทาง E- mail
โดยพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ใน Website www.dep.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” พร้อมกรอกข้อมูล
ให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 4 เป็นไฟล์ PDF หรือ JPEG ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 มิถุนายน 2567
(เปิดรับเอกสารการสมัครฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และปิดรับเอกสารสมัครฯ วันที่
25 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30น.) โดยส่งทาง E- mail : room.nep@gmail.com ซึ่งผู้ที่เลือกสมัครวิธีนี้
เมื่อส่ง E- mai แล้วต้องติดต่อกลับมาที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หมายเลขโทรศัพท์ 02 106 9302 หรือ 097 921 1702 ในวัน
และเวลาราชการ เพื่อยืนยันการส่ง E- mail ของท่าน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับการได้รับใบสมัครให้ท่านทราบ
เพื่อยืนยันการส่ง E- mail

File แนบ

แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 14 มิถุนายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา D ...

หมวดหมู่งาน