สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 7 – 10 สิงหาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 7 – 10 สิงหาคม 2566

แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน  (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ (จังหวัดแพร่)

 • ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี
 • ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานด้านธุรการ ร่าง และพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ และการรับ-การส่งเอกสาร
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุม จัดทำรายงานต่างๆ ค้นคว้าและจัดเก็บเอกสาร
 • รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ การบันทึกข้อมูลต่างๆจัดเก็บใบสำคัญ และเอกสารด้านการเงิน ด้านการพัสดุต้น ดูแลรักษาการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
 • ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเข้าระบบ GFMIS
 • ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานและรายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ค่าตอบแทน 18000 บาท
 • สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมกรบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
 • ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2566
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินอินเทอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นผู้ประสงค์จะสมัครสอบ
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 4 – 10  สิงหาคม 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์  https://ldd07.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7”


งานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน