การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 21 สิงหาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง  ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 21 สิงหาคม 2566

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

 • การบินไทยสายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจพร้อมต้อนรับ“คุณ” เพื่อร่วมเป็นพลังในการให้บริการระดับโลก
 • ด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทยเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลกโดยเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา กับความภาคภูมิใจในสายการบินแห่งชาติและอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน
 • การบินไทยเปิดรับสมัครหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมก้าวเดินไปกับเราใน
 • CHIEF (SPECIALIST)
  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2566
  คุณสมบัติทั่วไป
  • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่บริษัทมีประกาศรับสมัคร
  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาการจัดการ บัญชีและการเงิน วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำงาน อาทิ ระบบปฏิบัติ Microsoft Windows หรือ iOS ตลอดจน application ในการทำงาน ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร ตลอดจนการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Infographic
  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยมีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
  • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จ ในการทำงาน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
 • PLANNING ANALYST
  สังกัดกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2566
  คุณสมบัติทั่วไป
  ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ บัญชีและการเงิน วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ระบบปฏิบัติการ MS Windows, iOS, Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • ASSISTANT FLIGHT OPERATIONS
  สังกัดฝ่ายการบริการอำนวยการบินและเที่ยวบินพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566
  คุณสมบัติทั่วไป
  ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา หรือสำเร็จในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • SUPERVISOR
  สังกัดฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566
  คุณสมบัติทั่วไป
  เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
  ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด. 8 หรือ สด. 43
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ทั้งนี้ผลการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ( Test Date ) ถึงวันที่ยื่น ใบสมัครและต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
 • SENIOR SUPERVISOR
  สังกัดฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566
  คุณสมบัติทั่วไป
  เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
  ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด. 8 หรือ สด. 43
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ทั้งนี้ผลการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่น ใบสมัครและต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
  มีความรู้ความสามารถความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
 • SYSTEMS ANALYST
  สังกัดกลุ่มงานบุคลากรฝึกอบรม และระบบ IT จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566
  คุณสมบัติทั่วไป
  ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
  มีความเชี่ยวชาญการใช้ MS Office : Word, Excel, Access และ PowerPoint
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารและโต้ตอบได้เป็นอย่างดี
 • ตำแหน่งอื่นๆ 
 •  Supervisor สังกัดกลุ่มงานบริหารอาคารและรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2566
 •  AIRCRAFT MATERIAL ADMINISTRATOR 2 (ระดับ 5) สังกัดกลุ่มงานข้อมูลพัสดุอากาศยาน ฝ่ายบริหารพัสดุอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2566
 • Licensed Aircraft Engineer 2 สังกัดฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยานในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
 •  Licensed Aircraft Engineer 2 สังกัดฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยานในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 Licensed Aircraft Engineer 2 ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีเชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา
 • Leader Auto Mechanic สังกัดกลุ่มงานสนับสนุนและฝึกอบรมการบริการภาคพื้น จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566
 • Finance Analyst 3 สังกัดกลุ่มงานบริหารเงินสด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
 • การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link  https://career.thaiairways.com/career/


งานอัฟเดท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต ...

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปวส./ป.ตรี  เปิ ...

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

หมวดหมู่งาน