กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
#1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
หน่วยที่ 1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิปัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
อัตราว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวก้น ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรม
ชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
– ได้รับประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระตับเดียวกัน ในสาขาวิชากรปัญ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิปัติงาน
อัตราเงินเตือน 11,500 – 12,650 บาท
อัตราว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระตับเดียวก้น ในทุกสาขาวิชา หรือ
2 ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียปัตประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และ
3 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่ว’ไป ระดับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิปัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
– ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระตับเยวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
– ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียปัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิปัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระตับเตียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งทอ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้น’ไป ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
อัตราว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
– ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้น’ไป ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 7. ตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิปัติงาน
อัตราเงินเตือน 11,500 – 12,650 บาท
อัตราว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระตับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิค
โลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 8. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
– ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 9. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิปัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
อัตราว่าง 40 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
– ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างนที่เทียบได้ในระตับเยวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

#2. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ต่ลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ https://dwr.thaijobjob.com/

แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ (กดดู)

แนวข้อสอบสำหรับคนมีเวลาน้อย(กดดู)

 

 งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน