ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ปริญญาตรี หลายสาขา + / สมัคร online บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ปริญญาตรี หลายสาขา + / สมัคร online บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบธนาคารอาคารสงเคราะห์ (คลิกเลยที่นี่)

 • ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

 • ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานศูนย์ป้องกันการทุจริต
 • 1 .ตำแหน่ง พนักงานป้องกันการทุจริต (เกรด 4 – 5)
 • หรือ  พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส ส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม  (เกรด 6 – 8)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ (บัญชี การเงิน การตลาด การจัดการทั่วไป) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาเกี่ยวกับบัญชี / การเงิน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • 2. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม ศูนย์ป้องกันการทุจริต จํานวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ (บัญชี การเงิน การตลาด การจัดการทั่วไป) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาเกี่ยวกับบัญชี / การเงิน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 30 มิ.ย. 66
 • รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานศูนย์ป้องกันการทุจริต
 • ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายบริหารคดี
 • นิติกร (เกรด 4 – 5 ) ส่วนคดี ล้มละลาย ฝ่ายบริหารคดี
 • จํานวน 1 อัตรา
 •  คุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ มีประสบการณ์ด้านการว่าความไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Powerpoint หากสอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิตจากเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. – 2 ก.ค. 66
 • รายละเอียด  ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายบริหารคดี
 • ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • 1 พนักงานตรวจสอบ (เกรด 4 – 5) หรือพนักงานตรวจสอบอาวุโส
 • (เกรด 6 – 8)ส่วนตรวจสอบงบการเงิน ฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • 2.  พนักงานสนับสนุนงานบริหาร (เกรด 4 – 5) หรือ พนักงานสนับสนุนงานบริหารอาวุโส (เกรด 6 – 8)
 • ส่วนสนับสนุนงานบริหารฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 29 มิ.ย. 66
 • รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ
 • เป็นพนักงานในตำแหน่ง
 • พนักงานคอมพิวเตอร์ ( เกรด 4 – 7 )
 • ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลเซอร์วิส
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มิ.ย. 66
 • รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://bit.ly/3Jcsfb7
 • กําหนดการรับสมัคร
 • ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th
 • กําหนดการรับสมัคร ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • https://career.ghbank.co.th/


งานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน