ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

วิศวกร 4-5 สังกัดส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

อายุระหว่าง 20-30 ปี ปริญญาตรี  อัตราค่าจ้าง 15,000 – 17,400 บาท

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
5. สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ในการเขียนแบบได้เป็นอย่างดี
6. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
7. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ระดับปริญญาตรี 15,000 บาท ระดับปริญญาโท 17,400 บาท

ช่างเทคนิค 4-5 สังกัดส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

อายุระหว่าง 20-30 ปี

ปริญญาตรี

อัตราค่าจ้าง 15,000 – 17,400 บาท

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา
3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
5. สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ในการเขียนแบบได้เป็นอย่างดี
6. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
7. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า สถาปัตยกรรม

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ระดับปริญญาตรี 15,000 บาท ระดับปริญญาโท 17,400 บาท

สมัครและดูรายละเอียด ดูตำแหน่งอื่นๆ  https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/

แนวข้อสอบธนาคารออมสิน (กดดู)

แนวข้อสอบสำหรับคนมีเวลาน้อย(กดดู)งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน