การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) เพื่อเข้า
ปฏิบัติงานกับ กฟภ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตําแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี
(ชบช.) สังกัดสํานักงานใหญ่ แผนกตรวจจ่าย ค่าซื้อ-ค่าจ้าง 1 กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน
จํานวน 1อัตรา

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีการจ้างและการทํางาน
ของลูกจ้าง พ.ศ. 2567 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ
2.3 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา ดังนี้

– ตําแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี(ชบช.) สาขาวิชาบัญชี
ทั้งนี้ ผู้สมัครคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องยินยอมลดวุฒิเท่าคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.4 ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว (แสดงหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)
2.5 ไม่อนุญาตให้บุคคลต่อไปนี้สมัครสอบ ได้แก่
– พนักงานและลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) กฟภ. ปีจจุบัน
– อดีตพนักงานและลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) กฟภ. ที่พ้นสภาพเนื่องจากถูกให้ออก หรือปลดออก

หรือไล่ออก

– บุคคลที่เคยถูก กฟภ. ตัดสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ทุกกรณี
– พระภิกษุสามเณร (เพื่อให้สอดคล้องตามคําสั่งมหาเถรสมาคมที่ 1/2564 ข้อ 4 ห้ามมิให้

พระภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการ หรือทํางานในหน่วยงานของรัฐ)
2.6 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่ยื่นใบสมัคร (โดยจะยึดถือจากวันที่
สําเร็จการศึกษาตามที่ระบุในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records))

วิธีการรับสมัคร
3.1 ผู้สนใจต้องศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร
พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
3.2 ผู้สนใจจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยการกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารตามที่
กฟภ. กําหนด ผ่านการสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link https://qr.pea.co.th/MDk1ZDA2M ภายในวันที่
12 – 18 มิถุนายน 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ระบบ
จะปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 16.30 น.)

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)

 งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน