กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ/ สมัคร 4 – 14 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ/  สมัคร 4 – 14 มิถุนายน 2567

ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน กลุ่มการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภทตำแหน่ง พนักงานทุนหมุนเวียน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยกรรม สาขาการเงิน สาขาการคลัง หรือสาขาการเงินการธนาคาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้

จัดทำและปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครู ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ และการจัดทำรายละเอียดการทำบัญชีกู้ยืม จัดทำงบกระทบยอดบัญชี วิเคราะห์รายการ บันทึกบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน

ติดตามเร่งรัดกับสถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ

การรับสมัคร ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. (https:/www.otepc.go.th)

หัวข้อ “รับสมัครบุคคล”

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ไทย ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ไปยัง

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

ตั้งแต่วันที่  4 – 14 มิถุนายน 2567

โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันสมัคร ทั้งนี้ เอกสารการสมัคร ที่ส่งภายหลังวันปิตรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   0 2 2 8 0 2 8 3 7 หรือ 0 8 9 6 6 3 1 9 3 5

แนวข้อสอบกระทรวงศึกษาธิการ (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน