สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา รับสมัครทางทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  11 อัตรา  รับสมัครทางทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่  10 – 24 มิถุนายน 2567

ประกาศกรมสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 24 มิถุนายน 2567 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัครกรอก รายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะเปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครตามข้อ 1. พร้อมด้วย หลักฐานการสมัครตามข้อ 6 จ่าหน้าซองถึงผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล และส่งได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ภาคเช้าเวลา08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30  น.
2) จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ 1. และส่งใบสมัครพร้อม หลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึงผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 5 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 24 มิถุนายน 2567 และใบสมัครจะต้องส่งถึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ในเวลาราชการ (เวลา16.30 น.) หากเกินกําหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่ง ถึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
3. การสมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
4. การให้เลขประจําตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจําตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่ส่งใบสมัคร ถึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอหสารประกอบการสมัคร -ไฟล์

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)

 งานอัฟเดท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 14 มิถุนายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา D ...

หมวดหมู่งาน