กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 100 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ สมัคร 1 – 20 สิงหาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 100 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ สมัคร 1 – 20 สิงหาคม 2566

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทำหน้าที่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งครู (ปท 1) ในสังกัดต่างๆของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
จำนวน 100 อัตรา ดังนี้

1. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 5 อัตรา
2. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 5 อัตรา
3. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 1 อัตรา
4. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 7 อัตรา
5. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 2 อัตรา
6. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 5 อัตรา
7. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 5 อัตรา
8. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 4 อัตรา
9. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 10 อัตรา
10. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 15 อัตรา
11. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 24 อัตรา
12. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 13 อัตรา
13. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 2 อัตรา
14. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามผนวก ก และผนวก ข ท้ายประกาศนี้
2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยต้องสําเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 20 สิงหาคม 2566) ถ้ามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กําหนดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ ตระเวนชายแดน โดยใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือขณะเรียนใน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้น โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว โดยได้ศึกษาต่อจนจบชั้นสูงสุด และเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยใช้หนังสือรับรองจากผู้อํานวยการสถานศึกษา
ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้คณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกพิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่สุด
3.  สําหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ กองบัญชาการตํารวจ ตระเวนชายแดนไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามความในข้อ 4 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนําไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตํารวจ หรือประกอบการ พิจารณาการฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การรับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2566  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์ www.bpp.go.th พร้อมกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร และนําไปยื่นด้วยตนเอง โดยให้ยื่น เอกสารการสมัคร ดังนี้
1. ใบสมัครตามแบบที่กําหนด พร้อมรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและ แว่นตาสีเข้ม ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 4 รูป (รูปถ่ายต้องถ่ายในคราวเดียวกัน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (ฉบับจริง) พร้อมสําเนา 3 ฉบับ
3. หลักฐานที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ฉบับจริง) พร้อมสําเนา 3 ฉบับ
4. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือใบแทนบัตร ประจําตัวประชาชนที่มีรูปถ่าย พร้อมสําเนาอย่างละ 3 ฉบับ
5. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จํานวน 3 ฉบับ

สถานที่รับสมัคร กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๒๓,
๒๒, ๒๓, ๒๔, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๔๓, ๔๒, ๔๓ และ ๔๔
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอํานวยการ 6 กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02279 9520 ต่อ 51106, 51113
  • เรื่อง ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
  • เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
  • ทำหน้าที่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบตำรวจ (คลิกเลยที่นี่)

งานอัฟเดท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต ...

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปวส./ป.ตรี  เปิ ...

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

หมวดหมู่งาน