บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานสังกัดฝ่ายต่างๆ จำนวน 20 คุณวุฒิ รวม 28 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 14 กรกฎาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานสังกัดฝ่ายต่างๆ จำนวน 20 คุณวุฒิ รวม 28 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 14 กรกฎาคม 2567

รหัสคุณวุฒิ 01
สังกัดฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
จํานวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนได้ในระดับดี ถ้ามีใบรับรองการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ํากว่า 550 คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

รหัสคุณวุฒิ 02
สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบการณ์ลูกค้า
ส่วนพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า
จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีประสบการณ์ 1 – 2 ปี ด้านการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า และการตลาดด้านออนไลน์หรือการตลาด ดิจิทัล (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ Canva ได้

หากมีประสบการณ์ด้านลูกค้า (Customer Journey) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รหัสคุณวุฒิ 04
สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบการณ์ลูกค้า ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารข้อมูลลูกค้า
จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความรู้คําสั่ง SQL Statement ในการจัดการข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (DBMS) เช่น Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL เป็นต้น
มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ iOS, Android และบน Windows

มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม REST API ได้ และบน Windows

มีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับการเขียน REST API, React, Nexy.js, Flutter, UX/UI Design,
Salesforces CRM, Oracle Procedure and View จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 05
สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและสนับสนุนดิจิทัล
ส่วนระบบงานบริหารบุคคลดิจิทัล
จํานวน 1 อัตรา
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย UML
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Software ด้วย Net Framework เช่น C#, VB.Net, ASP.net มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Web Service และ Web Application เช่น JavaScript, CSS, HTML5 มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Web Server เช่น IIS, Apache

มีความรู้ความสามารถในการสร้างรายงานด้วย Crystal Repost
มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล Oracle และ Microsoft SQL Server
มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน SQL Statement, Stored Procedure
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี
มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี
สามารถทํางานเป็นทีมได้
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสคุณวุฒิ 06
สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล
ส่วนพัฒนาระบบบริการดิจิทัล 4
จํานวน 1 อัตรา
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย UML
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Front End Software ด้วย .Net Framework และ Net Core เช่น C#, C#.NET, VB.Net, ASP.net หรือ Front-end JavaScript Framework (Angular) เป็นต้น หากมีความรู้ความเข้าใจ React, Vue, React Native, Flutter จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Back End Software ด้วย Net Framework และ Net Core เช่น Web Service/Web Application, Rest API, Web Service/Soap & Rest Service เป็นต้น มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาด้วย HTML, CSS, JavaScript มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Web Server เช่น IIS, Apache
มีความรู้ความสามารถในการสร้างรายงานด้วย Crystal Repost
มีความรู้ความสามารถในการออกแบบใช้ฐานข้อมูล Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือควบคุมเวอร์ชั่น (GitLab,SVN)
– มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี
สามารถทํางานเป็นทีมได้
สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี น่าเชื่อถือ มีบุคลิกคล่องตัว มีทักษะความเป็นผู้นํา เรียนรู้ สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

รหัสคุณวุฒิ 07
สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล
ส่วนบริหารการพัฒนาระบบบริการดิจิทัล
จํานวน 1 อัตรา
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความรู้ความสามารถในการศึกษาเรียนรู้กระบวนการทํางานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ผู้ใช้งาน
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ผู้ใช้งาน
โดยจัดทํา Workflow, Prototype ด้วย UML และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลง (Change Requirement) และ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน
มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ ทดสอบ และควบคุมระบบงานให้ตรงตามความต้องการ มีความรู้ความสามารถในการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเก็บความต้องการ รายละเอียดคุณสมบัติระบบงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การอบรมการใช้งาน การบํารุงรักษาและดูแลระบบงาน มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ ใช้ฐานข้อมูล Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน SQL Statement, Stored Procedure – มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 08
สังกัดฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการกํากับดูแล
ส่วนสถาปัตยกรรมโซลูชั่นดิจิทัล
จํานวน 1 อัตรา
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์
สามารถบริหารจัดการ วิเคราะห์ และจัดทํารายงาน โดยสามารถประยุกต์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกําหนด
แนวทางประกอบการตัดสินใจให้กับองค์กรได้
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานทางด้าน IT

รหัสคุณวุฒิ 09
สังกัดฝ่ายโพสต์เน็กซ์
จํานวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
หมายเหตุ ผู้คัดเลือกได้จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพเฉพาะ
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้าน IT
มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว
มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการและงานด้านการสื่อสาร สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีทักษะในการนําเสนอบริการ มีความสามารถในการเจรจาและวางแผนคิดอย่างเป็นระบบ ชอบการเรียนรู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน

รหัสคุณวุฒิ 10
สังกัดฝ่ายกฎหมาย
จํานวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ และ/หรือ มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
รหัสคุณวุฒิ
สังกัดฝ่ายพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน
ส่วนบริหารจัดการโครงการด้านความยั่งยืน
จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และบูรณาการความคิดเชิงระบบ และการติดตามความคืบหน้า ของการดําเนินงานโครงการ
สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
– สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันในหลากหลายรูปแบบรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองได้ทันที
-หากมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานของไปรษณีย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รหัสคุณวุฒิ 12
สังกัดฝ่ายการขายและการตลาดระหว่างประเทศ
ส่วนอัตราค่าบริการ
จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการบริการไปรษณีย์
มีทักษะในการคํานวณ และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สามารถนําเสนอออกมาเป็นรูปแบบข้อมูลที่เข้าใจได้
สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ และหากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รหัสคุณวุฒิ 13
สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบํารุงรักษา
ส่วนวิศวกรรม
จํานวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

รหัสคุณวุฒิ 14
สังกัดฝ่ายอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ส่วนวิชาการและส่งเสริมความปลอดภัย
(สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด สํานักงานใหญ่ เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ)
จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
สํานักงานไปรษณีย์นครหลวง 4
ส่วนอํานวยการและบุคคล
(สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไปรษณีย์กลาง ชั้น 4 เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ)
จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายด้านปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยง การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุจากการทํางาน

รหัสคุณวุฒิ 15
สังกัดฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ส่วนสถานพยาบาลไปรษณีย์ไทย 2
จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

รหัสคุณวุฒิ 16
สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบํารุงรักษา
ส่วนคํานวณราคา
จํานวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

รหัสคุณวุฒิ 17
สังกัดฝ่ายบริหารการเงิน
ส่วนตรวจใบสําคัญ
จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม ERP (SAP)

รหัสคุณวุฒิ 18
สังกัดฝ่ายบริหารการเงิน
ส่วนเงินค้างและเงินยืมทดรอง
จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม ERP (SAP)

รหัสคุณวุฒิ 19
สํานักงานไปรษณีย์นครหลวง 3 ส่วนการตลาดและบริการลูกค้า
(สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไปรษณีย์บางรัก ชั้น 4 เลขที่ 4 ตรอกกัปตันบุช ซอยเจริญกรุง 32 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ)
จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

รหัสคุณวุฒิ 20
สํานักงานไปรษณีย์นครหลวง 3 ส่วนระบบไปรษณีย์และสารสนเทศ
(สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไปรษณีย์บางรัก ชั้น 4 เลขที่ 4 ตรอกกัปตันบุช ซอยเจริญกรุง 32 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ)
จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

สมัครทางเว็บไซต์ : http://job.thailandpost.com/
วันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 14 กรกฎาคม 2567

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน